The Department of Dutch and South African Studies
Wydział Anglistyki - UAM w Poznaniu
UAM Poznań
Wesja dla komputerów
The Department > Dutch Studies

Filologia niderlandzka

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Przyjdź do nas i studiuj w Poznaniu niderlandystykę.

Zrób magisterium z filologii niderlandzkiej w Poznaniu! Tylko u nas zajęcia z szóstką (6) holenderskich i flamandzkich wykładowców. Tylko w Zakładzie Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich na Wydziale Anglistyki UAM największa liczba rodzimych użytkowników języka niderlandzkiego!

W roku akademickim 2010/2011 uruchomiliśmy studia stacjonarne na kierunku FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA NIDERLANDZKA. Co roku odbywa się nabór na studia na poziomie magisterskim. Od dwóch lat mamy nowy program, cieszący się dużym zainteresowaniem. Także we wrześniu 2016 roku powstanie grupa na tzw. drugim poziomie studiów.

NOWY PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH

W 2013 roku w Zakładzie Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich wprowadziliśmy na studiach magisterskich na filologii niderlandzkiej całkowicie nowy program nauczania. Jego celem jest wykształcenie u naszych studentów nowych sprawności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń absolwenci naszych studiów z reguły znajdują pracę związaną z poruszaniem się między kulturą polską a niderlandzką, pełniąc często funkcję pośredników (bruggenbouwers).

RYNEK PRACY

Znakomita większość absolwentów filologii niderlandzkiej to tłumacze słowa żywego, tekstów specjalistycznych, w tym literatury, a także osoby znajdujące pracę w korporacjach czy firmach obsługujących zagraniczne podmioty gospodarcze. W związku z prowadzoną przez rząd holenderski polityką ułatwień fiskalnych wiele międzynarodowych firm lokuje swoje główne siedziby w Niderlandach lub je tam przenosi. Stąd nawet w zglobalizowanym świecie biznesu, gdzie dominuje język angielski, bardzo wzrosła waga języka niderlandzkiego. Wiele procesów zarządzania przenoszonych jest do placówek tych firm w Polsce, dlatego poszukują one tutaj osób ze znajomością języka niderlandzkiego. Poznań i województwo wielkopolskie jest miejscem dużej koncentracji kapitału holenderskiego i flamandzkiego, dlatego nasi absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy.

HOLANDIA PRZYBYŁA DO POLSKI

Mówiąc, że „Holandia przybyła do Polski” nie mamy akurat na myśli wizyty pary królewskiej 24-25 czerwca 2014 roku w Polsce, choć cieszyliśmy się z odwiedzin Jego Wysokości Króla Willema Alexandra i Jej Wysokości Królowej Maximy w Poznaniu. Było bowiem dla nas ważne, że doszło do spotkania ze studentami poznańskiej niderlandystyki i z pracownikami Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich. A mimo to, jeśli mówimy, że „Holandia przybyła do Polski”, to mamy na myśli w pierwszym rzędzie nie poziom symboliczny i uznanie naszego wysiłku w propagowaniu języka i kultury niderlandzkiej, lecz znaczące inwestycje holenderskie w (Wielko)Polsce. Dziś, by odbyć staż lub znaleźć pracę w firmie holenderskiej nie trzeba wyjeżdżać do Holandii – Holandia przybyła już bowiem do Polski: te firmy są już u nas.

„IT’S THE ECONOMY, STUPID!”

Jest znakiem czasu, że do wspomnianego spotkania studentów i pracowników poznańskiej niderlandystyki z parą królewską doszło w efekcie naszego udziału w targach holenderskich przedsiębiorców 25 czerwca 2014 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Powodem tego spotkania nie było bynajmniej propagowanie przez nas kultury niderlandzkiej, pielęgnowanie związków kulturalnych polsko-holenderskich czy sam fakt istnienia w Poznaniu prężnej niderlandystyki. Prawdziwą i bezpośrednią przyczyną była świetnie rozwijająca się współpraca z holenderskim biznesem w Wielkopolsce, z którym od lat budujemy ścisłe związki. Dzięki temu zaoferowano nam stoisko na targach przedsiębiorców, a zarząd Niderlandzko-Polskiej Izby Handlowej (The Netherlands-Polish Chamber of Commerce) doprowadził do spotkania poznańskich niderlandystów z parą królewską.

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

Przed laty rozpoczęliśmy współpracę z Holendersko-Polskim Klubem Biznesowym w Wielkopolsce (The Dutch Polish Business Club Wielkopolska). Dzięki temu nasi studenci mogli odbywać interesujące staże i praktyki w firmach holenderskich. Kilka lat temu klub ten stał się częścią ogólnopolskiej Niderlandzko-Polskiej Izby Handlowej.  Nowością jest, że nie odchodząc od organizowania dla studentów staży w firmach zacieśniliśmy współpracę z biznesem holenderskim w najbliższym otoczeniu (Poznań, Wielkopolska). Dziś przedsiębiorcy holenderscy mają bezpośredni udział w kształtowaniu naszego programu studiów jako tzw. interesariusze zewnętrzni. Był to jeden z powodów uzyskania przez nasz oceny wyróżniającej, którą Polska Komisja Akredytacyjna przyznała m.in. za koncepcję rozwoju kierunku oraz system zapewnienia jakości kształcenia.

/dutchafrikaans/dutch/pics/cache/gastsprekers2015.jpegTo ważny element studiów magisterskich na filologii niderlandzkiej w Poznaniu. W semestrze letnim 2014/2015 w drugiej edycji tych zajęć wzięło udział wielu gości reprezentujących różne firmy z obszaru Niderlandów. Więcej - Lees verder...

21.06.2015

STUDIA MAGISTERSKIE W POZNANIU

Studia magisterskie na filologii niderlandzkiej w Poznaniu mają zatem unikalny charakter. Dbamy o to, aby na zajęciach nasi studenci mieli możliwość zdobycia nie tylko nowych sprawności językowych, lecz by mogli pogłębiać kulturowe kompetencje w szerokim tego słowa znaczeniu. Zajęcia prowadzą, oprócz polskich wykładowców, Holendrzy i Flamandowie  – rodzimi użytkownicy języka niderlandzkiego (moedertaalsprekers).  Ponadto część specjalistycznych zajęć o tłumaczeniach prowadzą profesjonalni tłumacze spoza naszego Zakładu, zatrudnieni na naszym macierzystym wydziale – Wydziale Anglistyki UAM. Zupełnym novum są zajęcia z biznesu, prowadzone w formie wykładów i konwersacji przez zaproszonych urzędników, biznesmenów, dyplomatów i biznesmenów.  Goście ci reprezentują firmy holenderskie i flamandzkie o różnym profilu. Są wśród nich zarówno zakłady produkcyjne, jak i handlowe, małe spółki i duże korporacje, jedne są obecne na polskim rynku od kilku lat, inne działają już od lat dziewięćdziesiątych. Wśród naszych wykładowców są również przedstawiciele ambasady holenderskiej i belgijskiej z działów ekonomicznych, pracownicy Przedstawicielstwa Flandrii w Polsce oraz Flanders Investments & Trade, konsulowie honorowi, działający w Wielkopolsce na rzecz inwestycji z Holandii i Belgii. Współpracujemy także z Biurem Obsługi Inwestorów miasta Poznania, którego urzędnicy bywają na zajęciach i objaśniają strategię pozyskiwania inwestorów. To dzięki niej w mieście i regionie bezrobocie jest najniższe w Polsce. Dlatego studenci studiów magisterskich na poznańskiej niderlandystyce mają unikalną możliwość poznania w czasie studiów zagadnień gospodarczych od doświadczonych osób.

Studenci filologii niderlandzkiej (UAM) podczas wycieczki krajoznawczej po Niderlandach w 2008r 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I AKTYWNOŚĆ STUDENTÓW

Naszą ambicja jest, aby studenci studiów drugiego stopnia brali udział w różnych programach wymiany międzynarodowej. Aktualnie mamy podpisane umowy Socrates/Erasmus z uniwersytetami w Gandawie, Brukseli oraz Lejdzie; bierzemy też udział w programie Ceepus, który daje możliwość semestralnych studiów niderlandystycznych na uniwersytetach Europy Środkowej (m.in. Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad). Będziemy aktywnie wspierać naszych studentów w ich staraniach o stypendia na letnie kursy językowe w Belgii i Holandii. UAM zajął II pozycję w skali kraju pod względem alokacji środków przeznaczonych na realizację mobilności w ramach Programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2010/2011.

W praktyce oznacza to, że nasza uczelnia wysyła bardzo wielu studentów na zagraniczne stypendia i otrzyma ponadto dodatkowo na ten cel kwotę ponad 2 mln 400 tys. euro. Każdego roku nasz Zakład organizuje także na różnych poziomach zaawansowania międzynarodowy egzamin językowy uznawany przez władze holenderskie i belgijskie oraz firmy z Niderlandów tzw. Certyfikat Języka Niderlandzkiego jako Języka Obcego (CNaVT, Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal).

Absolwent studiów magisterskich na kierunku filologia specjalność filologia niderlandzka powinien posiadać biegłą znajomość języka niderlandzkiego oraz gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu z zakresu literatury i kultury niderlandzkiego obszaru językowego. Po ukończeniu studiów absolwent filologii niderlandzkiej powinien być przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług, gdzie wymagana jest zaawansowana znajomość języka i kultury niderlandzkiej. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych, a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

AKREDYTACJA

Najwyższy poziom kształcenia w WA potwierdza ocena wyróżniająca przyznana podczas ostatniej akredytacji przez Państwową Komisję Akredytacyjną. UAM trzeciego miejsca w Polsce w kategorii: UCZELNIE AKADEMICKIE w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych 2010 przygotowanego przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”.

REKRUTACJA

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
na kierunku filologia, specjalność: FILOLOGIA NIDERLANDZKA

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku

1. Uwzględniane są: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia.

2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku niderlandzkim z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu pracy licencjackiej kandydata, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą można otrzymać 20 punktów. Uzyskanie 60% (12 i więcej punktów) z rozmowy kwalifikacyjnej daje pozytywny wynik rozmowy, który jednak na tym etapie nie jest jeszcze równoznaczny z przyjęciem na studia.

Rejestracja

KANDYDACI NA STUDIA MAGISTERSKIE MUSZĄ POSIADAĆ DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO StopNIA (LICENCJACKICH).

NIE WYMAGAMY JEDNAK UKOŃCZENIA STUDIÓW PIERWSZEGO StopNIA NA SPECJALNOŚCI FILOLOGIA NIDERLANDZKA. OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO, UMOŻLIWIAJĄCEJ STUDIOWANIE NA STUDIACH DRUGIEGO StopNIA (MAGISTERSKICH).

Home (The Department)
Wersja dla komputerów
Dutch Studies
Wiadomości
Program studiów
Pracownicy
Dydaktyka
Zdjęcia
Linki
Kontakt
South African Studies
Wiadomości
O nas
Program studiów
Pracownicy
Studenci
Zdjęcia
Kontakt
Werkwinkel
Home
About us
Publications
Contributions
Reviewers
Werkwinkel library
Order
Webmaster: Bas van der Ham