Po zebraniu nagrań, zostały one przetranskrybowane ortograficznie przez dwóch wykonawców projektu celem eliminacji błędów, po czym transkrypty wraz z nagraniami w formacie WAVE (jako wierniejszym od mp3 do potencjalnej analizy akustycznej) zostaną umieszczone na stronie internetowej specjalnie stworzonej na cele projektu. 10 procent tych nagrań będzie miało anotację w programie Praat i analizę fonetyczną z uwzględnieniem procesów fonostylistycznych, co stanowić będzie godzinną próbkę zastosowania korpusu. Fonetyczna transkrypcja całości nie jest niezbędna gdyż zależy od celów badań.

 

Zebrane dane dokumentujące mowę poznańską będą stanowić pierwszy krok do opisu współczesnej polszczyzny. Uzyskanie najnowszych danych pozwoli na prowadzenie badań porównawczych ze starszymi danymi oraz na obserwacje ewolucji polszczyzny. Podobne badania porównawcze były już prowadzone w przypadku zmian językowych w angielszczyźnie (Labov 1994, Preston 2003) oraz w przypadku języka niemieckiego (Piroth i Skupinsky 2010).

Kolejnym zastosowanie wyników projektu jest określenie najnowszej normy poznańskiej mowy standardowej oraz gwarowej z uwzględnieniem różnych stopni formalności. Cel ten zostanie osiągnięty przez wykonanie takich zadań językowych jak odczytanie listy słów, odczytanie tekstu, przeprowadzenie rozmowy formalnej oraz nieformalnej. Uzyskane dane będą stanowić istotny punkt odniesienia dla badań zaburzeń mowy (Połczyńska i Tobin 2011). Ponadto, brak jest w aktualnej literaturze norm referencyjnych, takich jak VOT (np. Waniek-Klimczak 2011, Wrembel 2011 odnoszą się do Keating et al. 1981).

Starannie dobrany (i częściowo kontrolowany) materiał badawczy pozwoli na zebranie w pełni spontanicznego, spójnego tematycznie korpusu do badań porównawczych. Ukierunkowane rozmowy pozwolą zarówno na porównania fonologiczne między użytkownikami języka, jak i badanie wariantywności fonetycznej tego samego mówcy (dla porównania przywołajmy korpus NKJP, który charakteryzuje ogromne zróżnicowanie tematyczne – dla pewnego rodzaju badań takie zróżnicowanie nie jest korzystne, zwłaszcza gdy istnieje potrzeba analizy powtórzeń słów). Ponadto uzyskany korpus będzie doskonałym źródłem do badań fonostylistycznych i fonotaktycznych.