Nadrzędnym zadaniem projektu jest zarejestrowanie mowy poznańskiej w odmianie standardowej oraz gwarowej. Ostatnie badania mowy Polaków zostały przeprowadzone przez dr Madelską w latach 80-tych (Madelska 1987, 2005). Były to pierwsze tego typu nagrania spontanicznych rozmów, połączone z analizą wariantywności fonetycznej, jednak ze względu na nagrywanie studentów UAM, uzyskano dane jednej ściśle określonej grupy użytkowników języka (wyedukowani, młodzi mówcy) różnego pochodzenia geograficznego oraz w jednym „zadaniu” językowym (mowa spontaniczna bez części czytanej).

 

Celem projektu pt. „Korpus internetowy współczesnego, mówionego standardowego języka polskiego i gwary na obszarze Wielkopolski” jest zbudowanie korpusu o nazwie "Korpus Mowy Wielkopolskiej" (w postaci zbioru kilkudziesięciu godzin nagrań), wykonanie transkrypcji ortograficznej i fonetycznej oraz udostępnienie nagrań i transkryptów w Internecie dla celów badawczych i popularyzacyjnych.