REKRUTACJA


Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele średnio co dwa weekendy.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe?
Słuchaczami studiów mogą zostać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat bądź magisterium). Przewiduje się ocenę biegłości językowej kandydatów w formie testu kwalifikacyjnego (patrz poniżej).

Czas trwania i liczba godzin:
2 semestry
160 godzin (patrz również
PROGRAM )

Język wykładowy:
Wykład inauguracyjny oraz wykłady „Tłumaczenie jako zawód” i „Egzamin na tłumacza przysięgłego” prowadzone będą w języku polskim. Praktyczne zajęcia tłumaczeniowe prowadzone będą w językach angielskim i polskim.

Liczebność grupy:
24 słuchaczy. W zależności od liczby zgłoszeń i wyników egzaminu wstępnego, planujemy uruchomienie jednej lub dwóch grup.

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia podyplomowe będzie się odbywać na zasadzie postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletności nadesłanych dokumentów oraz wyników testu kwalifikacyjnego (przyjęte zostaną osoby, które uzyskają najlepszy wynik z testu, przy czym osoby te muszą zaliczyć test na przynajmniej 60%). Próbka testu do pobrania tutaj.

Test kwalifikacyjny odbędzie się 21 września 2019 roku o godz. 10:00 w sali 235, Collegium Heliodori Święcicki przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu. Test potrwa około 90 minut.

Wymagane dokumenty:
- podanie (
pobierz tutaj )
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – licencjat lub magisterium (w przypadku oczekiwania na wydanie dyplomu można złożyć zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów i dostarczyć kserokopię dyplomu w terminie późniejszym)

Wyżej wymienione dokumenty należy przesyłać w białej wiązanej teczce, z imieniem, nazwiskiem, adresem (również elektronicznym!) i numerem telefonu na zewnętrznej stronie teczki na adres:
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych
Wydział Anglistyki UAM
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
pokój 184

Koniecznie należy podać dane kontaktowe: adres pocztowy i elektroniczny oraz numer telefonu.
Dokumenty należy przesłać do środy, 18 września 2019.
W sprawach związanych z wymaganymi dokumentami, prosimy o kontakt z Panią mgr Magdaleną Piotrowską-Gotowałą: magdap@wa.amu.edu.pl
Dokumenty można także złożyć osobiście w Dziekanacie WA, pokój 184 (Kolegium Heliodora Święcickiego, ul. Grunwaldzka 6, Poznań).


Opłata:
Zajęcia na Studiach Podyplomowych są odpłatne. Opłata wynosi:
3.600 zł za cały rok (płatne w całości lub w 8 ratach)

Kierownik Studiów: dr Paweł Korpal

pkorpal@wa.amu.edu.pl