REKRUTACJA


ZGODNIE Z NAJNOWSZYM ROZPORZĄDZENIEM PANI REKTOR Z DN. 20 WRZEŚNIA 2022 r. CZĘŚĆ ZAJĘĆ (5 ZJAZDÓW) NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH BĘDZIE SIĘ MOGŁA ODBYĆ W FORMIE ZDALNEJ. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PLANU POJAWIĄ SIĘ NA NASZEJ STRONIE W DRUGIM TYGODNIU PAŹDZIERNIKA.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele średnio co dwa weekendy.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe?
Słuchaczami studiów mogą zostać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat bądź magisterium). Przewiduje się ocenę biegłości językowej kandydatów w formie testu kwalifikacyjnego (patrz poniżej).

Czas trwania i liczba godzin:
2 semestry
160 godzin (patrz również
PROGRAM )

Język wykładowy:
Wykład inauguracyjny, wykłady „Tłumaczenie jako zawód”, „Egzamin na tłumacza przysięgłego” oraz zajęcia „Język polski dla tłumaczy” prowadzone będą w języku polskim. Praktyczne zajęcia tłumaczeniowe prowadzone będą w językach angielskim i polskim.

Liczebność grupy:
Przewidujemy utworzenie jednej grupy (24 słuchaczy)

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia podyplomowe będzie się odbywać na zasadzie postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletności nadesłanych dokumentów oraz wyników testu kwalifikacyjnego (przyjęte zostaną osoby, które uzyskają najlepszy wynik z testu, przy czym osoby te muszą zaliczyć test na przynajmniej 60%). Próbka testu do pobrania tutaj.

Test kwalifikacyjny odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wydziału Anglistyki - Collegium Heliodori Święcicki ul. Grunwaldzka 6, Poznań, dn. 1 października 2022 roku o godz. 10:00-12:00 w Sali Górnej. Szczegółowe informacje dotyczące procedury przeprowadzenia testu zostaną przekazane kandydatom mailowo.

Wymagane dokumenty:
- podanie (
pobierz tutaj )
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – licencjat lub magisterium (w przypadku oczekiwania na wydanie dyplomu można złożyć zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów i dostarczyć kserokopię dyplomu w terminie późniejszym)

Wyżej wymienione dokumenty należy przesyłać na adres:
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych
Wydział Anglistyki UAM
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
pokój 173
lub mailem: magdap@amu.edu.pl

Koniecznie należy podać dane kontaktowe: adres pocztowy i elektroniczny oraz numer telefonu.
Dokumenty należy przesłać do środy, 28 września 2022.
W sprawach związanych z wymaganymi dokumentami, prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Piotrowską-Gotowałą: magdap@amu.edu.pl Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów WA, pokój 173 (Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, Poznań).


Opłata:
Zajęcia na Studiach Podyplomowych są odpłatne. Od roku akademickiego 2022/23 opłata wynosi:
3 800 zł za cały rok (płatne w całości lub w 8 ratach)

Kierowniczka Studiów:
dr Katarzyna Remiszewska
katarzyna.remiszewska@amu.edu.pl