REKRUTACJA


W ROKU AKADEMICKIM 2023/24 ZAJĘCIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ HYBRYDOWO (50%zajęć stacjonarnie, 50% zajęć zdalnie)

Termin rozpoczęcia zajęć: druga połowa października 2023
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele średnio co dwa weekendy.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe?
Słuchaczami studiów mogą zostać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat bądź magisterium). Przewiduje się ocenę biegłości językowej kandydatów w formie testu kwalifikacyjnego (patrz poniżej).

Czas trwania i liczba godzin:
2 semestry
160 godzin


Język wykładowy:
Wykład inauguracyjny, wykłady „Tłumaczenie jako zawód”, „Egzamin na tłumacza przysięgłego” oraz zajęcia „Język polski dla tłumaczy” prowadzone będą w języku polskim. Praktyczne zajęcia tłumaczeniowe prowadzone będą w językach angielskim i polskim.

Liczebność grupy:
Przewidujemy utworzenie jednej grupy (24 słuchaczy)

Zasady naboru:
Przyjęcie na studia podyplomowe będzie się odbywać na zasadzie postępowania kwalifikacyjnego (poprzez system internetowej rekrutacji) na podstawie kompletności złożonych dokumentów oraz wyników testu kwalifikacyjnego (przyjęte zostaną osoby, które uzyskają najlepszy wynik z testu, przy czym osoby te muszą zaliczyć test na przynajmniej 60%). Próbka testu do pobrania tutaj.

Test kwalifikacyjny odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Wydziału Anglistyki - Collegium Heliodori Święcicki ul. Grunwaldzka 6, Poznań, dn. 7 października 2023 roku, o godz. 9:00 w Sali Górnej. Szczegółowe informacje dotyczące procedury przeprowadzenia testu zostaną przekazane kandydatom mailowo.

Rekrutacja od 01.06.2023 do 30.09.2023.
https://amu.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe

Instrukcja dla kandydata

W sprawach związanych ze studiami podyplomowymi, prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Piotrowską-Gotowałą: magdap@amu.edu.pl

Opłata:
Zajęcia na Studiach Podyplomowych są odpłatne. Od roku akademickiego 2023/24 opłata wynosi:
3 800 zł za cały rok (płatne w całości lub w 8 ratach)

Kierowniczka Studiów:
dr Katarzyna Remiszewska
katarzyna.remiszewska@amu.edu.pl