Praktyki

Wskazówki dla ubiegających się o praktyki
w ramach programu Erasmus+


Studenci Wydziału Anglistyki mogą się ubiegać o dofinansowanie praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+ na każdym etapie studiów, tj. na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz jako absolwenci (do 12 miesiecy po zakończeniu studiów). Na każdym etapie studiów praktyka lub praktyka + wyjazd na studia Erasmusa (inaczej mówiąc "kapitał wyjazdowy") nie może przekroczyć w sumie 12 miesięcy. Wyjazd absolwenta zaliczany jest do  "kapitału wyjazdowego" ostatniego cyklu studiów.

Na jak długo można wyjechać na praktykę?
Praktyka musi trwać minimum 2 miesięce (w roku 2022/2023) w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30.09.2023 r. 

 Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę?
Przedsiębiorstwa, centra badawcze, laboratoria, centra edukacyjne, etc. Praktyka nie może odbywać się w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi, polskich placówkach dyplomatycznych, kulturalnych z siedzibą zagranicą. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa) i tym samym zostanie ujęta w suplemencie do dyplomu (na podstawie dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi zrealizowanie praktyk).

Do jakich krajów można wyjechać?
Instytucja, w której będziesz odbywać praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus (27 krajów członkowskich UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz kraj kandydujący – Turcja).

Kto organizuje praktykę?
Student we własnym zakresie organizuje praktykę zagranicą, a następnie składa u koordynatora instytutowego wniosek o dofinansowanie praktyk z programu Erasmus. Złożenie wniosku NIE jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Jaka jest wysokość stypendium?
Stypendium Erasmus jest dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem zagranicą. Przeznaczone jest na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju (nie gwarantuje jednak pokrycia wszystkich kosztów związanych z pobytem zagranicznym). Na rok 2020/21  wysokość dofinansowania będzie wynosić odpowiednio:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

670 euro /mies.

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

650 euro /mies.

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 euro /mies.

Czy w zagranicznej instytucji praktykant Erasmusa otrzyma wynagrodzenie?
Zgodnie z zasadami programu Erasmus instytucja przyjmująca Cię na praktykę może, ale nie musi wypłacać Ci wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje umowa podpisana przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i studenta (Placement contract).

Czy instytucja przyjmująca na praktykę zapewnia zakwaterowanie?
Może zapewnić, ale nie jest do tego zobowiązana. Zasady Erasmusa nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku zapewnienia praktykantom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia.

Jakie dokumenty są podstawą odbycia praktyki?
Podstawą realizacji wyjazdu w celu odbycia praktyki jest umowa (Placement contract) i Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships). Uczelnia macierzysta i student podpisują umowę (Placement contract), która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Porozumienie o programie praktyki (LA for Traineeships) to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia Twojej praktyki przez UAM. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez UAM.
Student wyjeżdżający na praktykę Erasmus+ (w trakcie trwania zajęć) musi wypełnić wniosek o indywidualną organizację studiów
http://www.wa.amu.edu.pl/erasmus+/node/6

Praktyki Erasmus+ nie mogą wydłużać toku studiów (tzn. nie ma możliwości przesunięcia egzaminów, obron ect. z powodu wyjazdu na praktyki) 

Co należy zrobić po powrocie z praktyk?
Po zakończeniu praktyk student jest zobowiązany do przedstawienia Koordynatorowi Wydziałowemu: opinii/oceny praktyk wystawionej przez pracodawcę i potwierdzenie pobytu zgodnie z umową - końcowa część Learning Agreement for Traineeship (After Mobility) oraz do wypełnienia ankiety online, link do ankiety będzie przesłany do studenta na adres umail (email w sytemie USOS).

Co zrobić aby uzyskać grant  na rok akademicki 2022/2023?

Wniosek o dofinansowanie powinien się składać z następujących dokumentów:

1. Wypełniony formularz (do pobrania ze strony http://wa.amu.edu.pl/erasmus+/node/95 nr. 2)
2. Zgoda przyjmującej instytucji na przyjęcie studenta celem odbycia praktyk w ramach programu Erasmus (Learning Agreement for Traineeships)

Wnioski należy przesyłać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. do Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus+ na adres: mrataj@amu.edu.pl