Opis projektu

Projekt E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego zakładał stworzenie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia oraz przyroda w szkołach podstawowych) opartego na technice modelowania dialogów w klasie Questioning the Author oraz platformie e-learningowej BLT VHT na której zawarte są dydaktyczne materiały multimedialne wykonane w technologii Flash.

Platforma e-learningowa stanowi środowisko, w którym uczniowie podczas dodatkowych zajęć (45 minut w tygodniu) zapoznawali się z aspektami fizyki, chemii, biologii oraz przyrody. Proces nauczania oparty był na dyskusji z nauczycielem podczas której wykorzystywane były założenia metody Questioning the Author (QtA) oraz zaawansowane animacje Flash, w których wirtualna nauczycielka Monika prezentowała wybrane zagadnienia przyrodnicze. Platforma wyposażona jest także w moduł służący nauczaniu słownictwa angielskiego związanego ze zjawiskami przyrody oraz moduł miniSiećWWW, który stanowi bazę artykułów dotyczących omawianych zagadnień wyposażoną w wyszukiwarkę artykułów.

Projekt realizowany był przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza we współpracy z firmą Boulder Language Technologies z USA. 
 

Cele

Celem ogólnym projektu było zwiększenie zainteresowania uczniów nauką fizyki, chemii i przyrody, a w rezultacie zachęcenie ich do kontynuacji kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Celami szczegółowymi projektu były:

 • Zmiana podejścia nauczycieli do procesu nauczania przedmiotów przyrodniczych – z transmisyjnego do konstruktywistycznego.
 • Utrzymanie i rozwinięcie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi.
 • Rozbudzenie lub rozwinięcie zainteresowania uczniów kontynuacją nauki w gimnazjach lub liceach o profilu matematyczno-fizycznym lub biologiczno-chemicznym oraz na kierunkach ścisłych.
 • Przejście z pojmowania nauk przyrodniczych, humanistycznych oraz zdolności informacyjnych jako oddzielnych nauk do rozumienia nauki jako wielomodułowej i interdyscyplinarnej całości.
 • Zmiana podejścia uczniów do nauk przyrodniczych z postaci encyklopedycznej do analitycznej.
 • Wspieranie umiejętności kluczowych dla funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy.

 

Działania

Realizacja projektu E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego obejmowała m.in. następujące działania:

Faza przygotowawcza (01 września 2010- 30 kwietnia 2011):

 1. Przystosowanie platformy e-learningowej firmy Boulder Language Technologies do potrzeb projektu.
 2. Opracowanie scenariuszy lekcji oraz materiałów multimedialnych koniecznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu.
 3. Przeszkolenie grupy ekspertów i nauczycieli w zakresie stosowania metody QtA podczas zajęć lekcyjnych.
 4. Stworzenie zestawu artykułów oraz silnika wyszukiwarki, które umieszczone zostaną w module miniSiećWWW.
 5. Nabór szkół wyrażających chęć do wzięcia udziału w pilotażowym wdrożeniu programu nauczania.

Faza wdrożeniowa (01 lipca 2011-01 lipca 2013)

 1. Szkolenia w zakresie stosowania metody QtA podczas zajęć lekcyjnych dla nauczycieli, pracowników naukowych oraz studentów.
 2. Pilotażowe wdrożenie zajęć lekcyjnych wykorzystujących materiały opracowane w ramach projektu w roku szkolnym 2011/2012 w 10 szkołach z powiatu poznańskiego.
 3. Ewaluacja procesu wdrożenia programu do szkół.
 4. Opracowanie finalnej wersji programu nauczania na podstawie doświadczeń wynikających z badań pilotażowych.

 

Nagrody

W dniach 14-15 listopada w Warszawie w Hotelu Mariott odbyła się konferencja Zmieniamy oświatę – fundusze europejskie 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Organizatorem tego wydarzenia było Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Głównym  celem spotkań było podsumowanie projektów unijnych dotyczących oświaty, a zrealizowanych przez samorządy i instytucje.

Podczas konferencji reprezentanci poszczególnych województw i władz samorządowych przedstawili osiągnięcia swojego regionu w zakresie rozwoju edukacji z wykorzystaniem środków unijnych. Zestawienie tych osiągnięć zebrano w opublikowanej przez IBE broszurze Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych w obszarze oświaty.  

14 listopada, podczas uroczystej wieczornej gali, przedstawiony został również raport dobrych praktyk edukacyjnych „Szkoła się opłaca”, do którego zgłoszono ponad 300 projektów konkursowych z lat 2007-2013.

Wyróżnienia otrzymało kilkanaście projektów w następujących kategoriach: 

 1. Rozwijanie zdolności,
 2. Renesans szkolnictwa zawodowego,
 3. Rozwój kompetencji,
 4. Cyfrowa szkoła,
 5. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt: E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych, oraz kompetencji językowych uczniów dla II i III etapu edukacyjnego został wyróżniony w kategorii 3 (Rozwój kompetencji)!