ADLAB PRO Multiplier Event (27 September 2017)

The workshop will focus on teaching audio description and training audio describers. It will include a presentation of initial results of ADLAB PRO project regarding assessment of the current AD training practices. We aim to involve academic and non-academic trainers, AD users and providers in a discussion about efficient training techniques, training needs and skills desired from an AD professional. During a round table on training AD, experts will have a great opportunity to share their views. Speed presentations of teaching modules will serve as a showcase of training techniques.

Registration is closed

A detailed agenda is available here (updated on 22 August 2017).

The workshop will be held in English and Polish, with the simultaneous interpreting service provided if needed.

The workshop is part of ADLAB PRO Audio Description: A Laboratory for the Development of a New Professional Profile, a three-year (2016-2019) project financed by the European Union under the Erasmus+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships, coordinated by the University of Trieste. You can find more information about the project here.

Contact: intermedia@wa.amu.edu.pl

Warsztaty ADLAB PRO (27 września 2017 r.)

Warsztaty będą dotyczyły uczenia audiodeskrypcji i szkolenia audiodeskryptorów. W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną początkowe wyniki projektu ADLAB PRO dotyczące oceny aktualnych praktyk szkoleniowych w zakresie audiodeskrypcji. Chcemy zachęcić osoby szkolące audiodeskryptorów na kursach akademickich i pozaakademickich do dyskusji na temat skutecznych technik dydaktycznych, potrzeb szkoleniowych i umiejętności wymaganych od zawodowego audiodeskryptora. W czasie dyskusji panelowej eksperci będą mieli okazję do wymiany poglądów. Krótkie prezentacje modułów szkoleniowych posłużą jako przegląd technik szkoleniowych.

Rejestracja zakończona

Program wydarzenia (ostatnia aktualizacja: 22.08.2017)

Warsztaty będą odbywały się w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym w miarę potrzeb).

Warsztaty są częścią trzyletniego (2016-2019) projektu ADLAB PRO Audiodeskrypcja: Laboratorium Rozwoju Nowego Profilu Zawodowego, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +, Akcje Kluczowe 2 – Partnerstwa Strategiczne, koordynowanego przez Uniwersytet w Trieście. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.

Kontakt: intermedia@wa.amu.edu.plThe content of this website does not reflect the official opinion of the European Union. Responsibility for the information and views expressed here lies entirely with the author(s).