ERASMUS+ KROK PO KROKU

Dokąd mogę wyjechać w ramach stypendium Erasmus+?

Studenci Wydziału Anglistyki mogą ubiegać się o wyjazd do tej uczelni, z którą ich wydział zawarł umowę. Aktualna lista uczelni partnerskch znajduje się na stronie www Nasi partnerzy.

Którą uczelnię wybrać?

Teraz powinieneś dowiedzieć się czegoś o uczelni przyjmującej, jej ofercie programowej, zasadach studiowania i zaliczania przedmiotów, systemie ECTS i o wszelkich innych kwestiach, które po pierwsze - pomogą Ci podjąć decyzję na temat programu studiów w uczelni przyjmującej, a po drugie - pozwolą Ci się zorientować, z jakimi warunkami finansowo-bytowymi będziesz musiał sobie radzić.

 Ważny link (opinie studentów, rankingi):  http://pl.erasm.us/   

Skorzystaj z adresów internetowych uczelni partnerskich: http://wa.amu.edu.pl/erasmus+/nasi_partnerzy

 Jak ubiegać się o stypendium Erasmus+?

Rekrutacja do programu Erasmus+ odbywa sie co roku w lutym (na kolejny rok akademicki). Wszyscy studenci muszą zalogować sie w systemie USOSweb i wypełnić wniosek na wyjazd oraz dostarczyć do swojego koordynatora wypełniony formularz kwalifikacyny ze strony www (patrz: Formularze) wraz ze średnią ze studiów potwierdzoną przez dziekanat.    

Zostałem wybrany do uczestnictwa w programie Erasmus+. Co dalej?

W momencie zaakceptowania Twojego wniosku o wyjazd na Erasmusa (informacja będzie widoczna w systemie USOSweb) należy uzupełnić w nim dodatkowe, brakujące informacje, wydrukować dokument i złożyć go u koordynatora wydziałowego. Teraz przystępujesz do wypełnienia dokumentów, których wymaga Twoja uczelnia docelowa. Najprawdopodobniej będziesz musiał wypełnić i wysłać aplikację danej uczelni online lub w formie papierowej, tradycyjnej. Można także skorzystać ze standardowej aplikacji http://www.amu.edu.pl/erasmus/info4.php, która obowiązuje również na UAM (jeżeli uczelnia zagraniczna nie wymaga swojej własnej aplikacji), ale bez cześci Learning Agreement (LA). Ten dokument od rekrutacji 2010-2011 będzie wypełniany i monitorowany drogą elektroniczną.

Formularz należy wypełniać na komputerze, w języku angielskim (ewentualnie w języku uczelni goszczącej).

Formularz aplikacyjny składa się z 3 części. Oto szczegółowy przewodnik po wszystkich sześciu stronach formularza.

1. Application form - czyli Formularz zgłoszeniowy (str. 1-2)

Tu powinieneś podać dane dotyczące:

  • koordynatora wydziałowego,
  • uniwersytetu, do którego się wybierasz,
  • terminu pobytu na zagranicznej uczelni (może być orientacyjny, z zaznaczeniem okrągłych miesięcy),
  • Twoich kompetencji językowych,
  • Twojego doświadczenia zawodowego,
  • roku studiów, który będziesz miał ukończony w dniu wyjazdu.

2. Transcript of records (str. 3-4)

Jest to wykaz wszystkich najważniejszych zaliczeń uzyskanych na uczelni macierzystej, który powinien być również załączony do formularza zgłoszeniowego. Na każdym wydziale UAM w dziekanacie dostępny jest informator o punktach ECTS przypadających wszystkim przedmiotom wykładanym na tym Wydziale. W miarę możliwości postaraj się dowiedzieć ile punktów mają przedmioty, które już zaliczyłeś. Tutaj powinny być zawarte wszystkie stopnie ze zdanych przez Ciebie egzaminów w dotychczasowym okresie studiów. Transcript of records potwierdza dziekanat.

Uwaga!!! Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga złożenia własnego formularza aplikacyjnego wypełniamy tylko ten dokument. Nie ma potrzeby przesyłania dwóch różnych formularzy. Proszę zwrócić też uwagę na osobne podania o miejsce w akademiku. Dokumenty możesz znaleźć na stronach internetowych danej uczelni.

3. Learning Agreement (str. 5-6) (Od roku 2010-2011 jest wypełniany i monitorowany drogą elektroniczną poprzez USOSweb)

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Program swoich studiów za granicą uzgadniasz najpierw z Koordynatorem Wydziałowym, później zatwierdza go Prodziekan ds. studiów stacjonarnych. (Instrukcja wypelniania LA w USOSie) W formularzu wypełniasz nazwy przedmiotów, które zamierzasz studiować oraz liczbę punktów ECTS tym przedmiotom przyporządkowaną. Stypendysta Erasmusa musi zdobyć 30 ECTS w semestrze, czyli 60 ECTS w ciągu roku. Bardzo ważne jest, aby ustalić z Koordynatorem czy będziesz musiał/a zaliczać jakieś przedmioty na UAM w trakcie lub po powrocie z zagranicy. Dowiedz się, które to będą kursy i ile punktów możesz za nie zdobyć. O tę samą liczbę ECTS możesz umniejszyć Twoją sumę punktów do zdobycia na uczelni zagranicznej, ale pamiętaj, że większość punktów ECTS zdobywamy za granicą, a  żadne punkty na UAM nie są przyznawane automatycznie. W poszukiwaniu wybranych przedmiotów zawsze dobrze jest zajrzeć na stronę internetową danej uczelni.
UWAGA! Zatwierdzony w USOSie Learning Agreement, podpisany przez uczelnię goszczącą, musi znaleźć się na koniec Twojego stypendium u koordynatora wydziałowego.

Co mam zrobić z wypełnionym formularzem aplikacyjnym?

Wypełniony formularz musi zostać podpisany przez:

1.Koordynatora Wydziałowego (lub Uczelnianego)

   Learning Agreement - jeżeli uczelnia goszcząca wymaga nadal swoich formularzy; można skorzystać z LA w USOSie, który NIE wymaga podpisu UAM    (jednak  gdy musi być przesłany podpisuje go Koordynator i Prodziekan)

2. Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych

Co mam zrobić z podpisanym formularzem aplikacyjnym?

Dowiedz się o dokładny adres Działu Współpracy z Zagranicą lub Biura Erasmusa na zagranicznej uczelni, do której się wybierasz oraz o nazwisko osoby zajmującej się tam studentami programu Erasmus (takie informacje posiada także wydziałowy koordynator programu Erasmus+ UAM). Swoje podania będziesz wysyłał osobiście, więc jest rzeczą istotną aby dotarły one we właściwe miejsce!!! Wyślij oryginał aplikacji (kopia pozostaje na UAM). Dodatkową kopię swoich dokumentów możesz zabrać ze sobą do uczelni zagranicznej na wypadek, gdyby zaginęły w trakcie przesyłki.

Wysłałem formularz aplikacyjny, czy muszę zrobić coś jeszcze?

Teraz oczekujesz na potwierdzenie przyjęcia na studia zagraniczne z uczelni (zaproszenie lub zaświadczenie o immatrykulacji - przyjęciu studenta na studia). Powinno ono nadejść na wskazany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym adres korespondencyjny lub email. Może je również otrzymać Twój Koordynator Wydziałowy lub DWZ na Wieniawskiego. Bądź zatem w kontakcie z biurem!

PAMIĘTAJ! Osobiście musisz kontaktować się także ze Swoim Uniwersytetem przyjmującym, tak aby niezbędne zaproszenie- list akceptacyjny  nie dotarło do Ciebie na ostatni moment. Kopia takiego zaproszenia (lub zatwierdzonej aplikacji, itp.) powinna również trafić do Koordynatora Wydziałowego.

Gdzie można uzyskać informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą?

Znalezienie niedrogiego mieszkania jest jedną z najważniejszych spraw dla studenta wyjeżdżającego za granicę. Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w akademiku, toteż powinieneś jak najszybciej skontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą lub podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przydziałem miejsc w domach studenckich. Jednostka ta zazwyczaj posiada także informacje o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań).

Czy formularz aplikacyjny jest także umową o przyznanie stypendium?

NIE!! Zgłaszasz się (czerwiec-wrzesień; będą ogłoszenia) do Koordynatora Wydziałowego w celu podpisania umowy dotyczącej warunków przyznania stypendium na studia za granicą. Aby podpisać umowę musisz m.in. wprowadzić swój wstępny program do USOSa (Porozumienie o programie zajęć - zdefiniuj nowy przedmiot obcy). Przy podpisaniu umowy otrzymujesz także bardzo ważny formularz Confirmation of Erasmus Study Period  (Zaświadczenie o pobycie na Erasmusie), który zabierasz ze sobą na stypendium prosząc uczelnię zagraniczną o potwierdzenie Twojego przyjazdu i wyjazdu. Po powrocie, na podstawie tego zaświadczenia będzie obliczona rzeczywista długość Twojego pobytu na Erasmusie, a tym samym wysokość otrzymanego dofinansowania.  Dodatkowo otrzymasz 2 zaświadczenia: w jez. polskim - do NFZu (Karta EKUZ) oraz w wersji angielskiej dla Koordynatora zagranicznego.

Czy do wyjazdu potrzebne są inne dodatkowe zaświadczenia?

TAK! Jest to zaświadczenie o przyznanym przez UAM stypendium. Możesz je odebrać u Koordynatora Wydziałowego, w języku polskim i angielskim potwierdzającym Twój status studenta programu Erasmus oraz wysokość przyznanego Ci stypendium.

Zaświadczenie to jest często wymagane przez uczelnię partnerską oraz przy wypełnianiu obowiązków meldunkowych za granicą, a także w NFZ przy wystawieniu karty na lecznie za granicą.

Przy podpisywaniu umowy należy wypełnić oświadczenie dot. obowiązku zdobycia 30/60ECTS i przynieść numer konta walutowego.

W jakiej wysokości przyznawane jest stypendium na pobyt zagraniczny?

Wysokość stypendium programu ERASMUS jest ustalana corocznie i zależy od środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejską. Należy pamiętać, iż stypendium Erasmusowe jest przeznaczone na pokrycie różnicy kosztów utrzymania i studiowania w kraju ojczystym i kraju przyjmującym. Na pokrycie kosztów pobytu za granicą stypendysta programu Erasmus powinien zatem poza stypendium erasmusowym przeznaczyć środki, jakie normalnie przeznacza na utrzymanie w kraju, np. dotację wypłacaną przez rodziców, otrzymywane stypendium naukowe (lub/i socjalne). Obecnie kwota stypendium wynosi ok. EURO 400 (w zależności od kraju).

UWAGA! Stypendysta Erasmusa zachowuje prawo do przyznanych mu stypendiów socjalnych i naukowych także w trakcie pobytu za granicą.

Po przybyciu na miejsce:

Masz już niezbędne dokumenty, załatwiłeś zakwaterowanie, kupiłeś bilet, pakujesz się i ruszasz w drogę.

Po przybyciu na miejsce, zgłaszasz się do Działu Współpracy z Zagranicą uczelni zagranicznej i Koordynatora Wydziałowego na tej uczelni. Oni najlepiej poinformują Cię o niezbędnych formalnościach, np. związanych z zakwaterowaniem, założeniem konta w banku, uczestnictwem w kursach językowych.

A jeśli nie mogę zrealizować któregoś z elementów zaplanowanego i zatwierdzonego programu studiów (Learning Agreement)?

Po przyjeździe na miejsce może się okazać, że któregoś z elementów zaplanowanego i zatwierdzonego programu studiów nie możesz zrealizować. Modyfikujesz więc ten program studiów i poprawki nanosisz w USOSie. O możliwość modyfikacji LA  w systemie poproś Koordynatora Wydziałowego. Ponownie musisz uzyskać akceptację dla tych zmian Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych na Wydziale Anglistyki UAM przesyłając do niego odpowiedni link oraz miejscowego Koordynatora programu Erasmus (na uczelni goszczącej).

Uczęszczasz na zajęcia, spotykasz się z tutorem/opiekunem i uzyskujesz zaliczenia oraz zdajesz egzaminy. Wszystkie Twoje osiągnięcia akademickie rejestrowane są następnie w dokumencie wykaz zaliczeń (Transcript of Records). Dokument ten musi być podpisany przez koordynatora programu Erasmus uczelni przyjmującej. Ostateczna wersja Learning Agreement powinna być zgodna z treścią Transcript of Records.

Czy możliwe jest przedłużenie pobytu?

Jeżeli Twój pobyt sprawił Ci satysfakcję, zarówno naukową jak i osobistą, oraz spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem partnerskiego Uniwersytetu możesz przedłużyć swój pobyt o kolejny semestr. Jest to możliwe, ale tylko z semestru zimowego na letni. Nie możesz przedłużyć swojego stypendium z semestru letniego na zimowy, ponieważ jest to już nowy rok akademicki.

Pamiętaj, że pobyt może trwać maks. jeden rok akademicki.

Jeżeli się zdecydujesz, skieruj wniosek IOS do Prodziekana Wydziału (czyli formularz - indywidualna org. studiów ), uzyskując wcześniej zgodę Koordynatora Wydziałowego i ewentualnie promotora pracy magisterskiej - wg uznania Prodziekana (wszystkie podpisy na tym samym formularzu!). Oczywiście w pierwszej kolejności na przedłużenie pobytu za granicą musi zgodzić sie uczelnia goszcząca, dlatego należy dostarczyć do Koordynatora Wydziałowego (przesłać  listem lub emailem) w/w zgodę.

Jeżeli uczelnia zagraniczna będzie potrzebować zgody UAM na Twój dalszy pobyt skontaktuj się z Koordynatorem Wydziałowym, który wyśle na podany przez Ciebie kontakt (najlepiej imię i nazwisko właściwej osoby + email) zgodę UAM. Musisz pozostać także w kontakcie z Prodziekanem w kwestii ustalenia dalszego programu studiów, czyli tzw. Learning Agreement.

 

Po powrocie

1. Transcript of records.

Po powrocie do kraju przedstawiasz koordynatorowi wydziałowemu dokumenty wydane przez uniwersytet zagraniczny poświadczające odbycie i zaliczenie okresu studiów - oryginał wykazu zaliczeń (transcript of records) lub inny odpowiedni dokument potwierdzony podpisem i pieczęcią uniwersytetu zagranicznego.

2. Learning Agreement z USOSa.

Rozliczając sie z Erasmusa przedstawiasz ostateczną wersję Twojego LA (wraz ze zmianami) wydrukowaną z USOSa i podpisaną przez uczelnię goszczącą. Treść LA powinna być zgodna z Transcript of Records.

3. Karta ekwiwalencji

Wypełniasz w języku polskim kartę ekwiwalencji przedmiotów i zwracasz się do Prodziekana z prośbą o zaliczenie okresu studiów za granicą do okresu studiów w uczelni macierzystej. W dziekanacie należy złożyć zatwierdzoną przez Prodziekana kartę ekwiwalencji wraz z indeksem. Zaliczone przez Ciebie przedmioty wpisywane są do Twojego indeksu w języku polskim.

4. Confirmation of Erasmus Study Period

Przedstawiasz Koordynatorowi Wydziałowemu wypełnione zaświadczenie o Twoim pobycie na stypendium.

5. Ankieta

Jednym z warunków rozliczenia się ze stypendium jest także wypełnienie ankiety studenta, oceniającej Twój pobyt zagraniczny. Od roku 2005 jest to możliwe drogą elektroniczną.

Ankieta Studenta znajduje się na stronie internetowej Agencji Narodowej: Ankieta-studia (username: student, hasło: erazm.) Ankieta jest sumowana elektronicznie w Warszawie i tam opracowywana zbiorczo. UAM ma wgląd w liczbę nadesłanych ankiet i może monitować osoby o dopełnienie tego obowiązku.

UWAGA! Transcript of Records (oryginał lub kopia), zatwierdzona (przez  Prodziekana) karta ekwiwalencji (oryginał lub kopia), zaświadczenie o pobycie, podpisany Learning Agreement oraz wypełniona prawidłowo ankieta są warunkiem rozliczenia sie ze stypendium Erasmusa u Koordynatora Wydziałowego.

Studenci III BA i II MA musza rozliczyć się z Erasmus+ max. 2 tyg. przed obroną !

Więcej informacji na temat programu LLP/Erasmus znajdziesz na stronie: http://old.amu.edu.pl/erasmus/