Zapraszamy na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Audiowizualnego w roku akademickim 2018/19

Do kogo adresowane są studia podyplomowe?

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby, które:
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (filologia angielska) pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat bądź magisterium),
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat bądź magisterium) na kierunku filologicznym innym niż filologia angielska lub na kierunku niefilologicznym oraz jeden z poniższych certyfikatów językowych:
  • CAE (Certificate in Advanced English) z oceną A, B lub C
  • CPE (Cambridge Proficiency English) z oceną A, B lub C
  • IELTS (International English Language Testing System) z wynikiem co najmniej 7 punktów
  • TOEFL – co najmniej 79-80/120 (Internet-based test) lub 213/300 (computer-based test) lub 550/677 z paper-based test (4,5 z pracy pisemnej -TWE i najmniej 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE).

Posiadanie certyfikatu językowego nie jest konieczne w przypadku osób, które uzyskały i przedłożą dyplom IB (matury międzynarodowej).
Nie przewiduje się dodatkowej oceny biegłości językowej kandydata. W przypadku gdy niedostateczna znajomość języka angielskiego jest przyczyną rezygnacji słuchacza ze studiów podyplomowych, nie zwraca się wniesionych opłat.

Czas trwania i liczba godzin:

2 semestry
132 godziny (patrz również PROGRAM)

Termin składania dokumentów:

2 października 2018 r.

Termin rozpoczęcia zajęć:

październik lub listopad 2018 r. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele średnio co dwa weekendy.

Język wykładowy:

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w języku angielskim, natomiast ćwiczenia tłumaczeniowe będą prowadzone w języku polskim i angielskim.

Liczba miejsc:

W bieżącym roku przewidujemy nabór do jednej grupy - 20 słuchaczy.

Zasady naboru:

Przyjęcie na studia podyplomowe będzie się odbywać na zasadzie postępowania kwalifikacyjnego na podstawie nadesłanych dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń).

Wymagane dokumenty:

  • podanie (pobierz tutaj)
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – licencjat lub magisterium (w przypadku oczekiwania na wydanie dyplomu można złożyć zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów i dostarczyć kserokopię dyplomu w terminie późniejszym)
  • kopia certyfikatu językowego j. w. (gdy się stosuje)
  • kserokopia dowodu osobistego

Wyżej wymienione dokumenty należy przesyłać w białej wiązanej teczce, z imieniem, nazwiskiem, adresem (również elektronicznym!) i numerem telefonu na zewnętrznej stronie teczki na adres:
Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego
Wydział Anglistyki UAM
al. Niepodległości 4 pok.116A
61-874 Poznań

Koniecznie należy podać dane kontaktowe: adres pocztowy i elektroniczny oraz numer telefonu. W sprawach związanych z wymaganymi dokumentami, prosimy o kontakt z panią mgr Magdaleną Piotrowską-Gotowałą (magdap@wa.amu.edu.pl). Dokumenty można także złożyć osobiście w Dziekanacie WA, pokój 116A (Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Poznań).

Opłata:

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są odpłatne. Opłata wynosi:
3.800 zł (płatne w całości lub w ratach miesięcznych)

Kierownik Studiów:

dr Agnieszka Chmiel