Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Pisownia > Główne trudności pisowni >

8.1. Główne trudności pisowni

 

8.1.1.

Właściwie nie ma takiej litery w języku angielskim, która byłaby zawsze bezwarunkowo wymawiana, stąd trudność w określeniu, czy w danym kontekście dana litera jest, czy nie jest 'niema'. Nawet najszerzej znane 'nieme e” na końcu wyrazu (np.: nice , hope , mane ) jest czasami wymawiane, głównie zresztą w zapożyczeniach z francuskiego, np. recipe /'resIpI/.

Dodatkowym utrudnieniem jest częsta elizja (opuszczenie w wymowie) głosek w naturalnej angielszczyźnie (patrz Formy słabe i Nieme litery spółgłoskowe). Ulegają jej także głoski, które wymawia się podając formę słownikową wyrazu poza kontekstem.

 

8.1.2.

Przypadków, gdy dane litery wymawia się, a dane głoski zapisuje się, na różne sposoby w różnych wyrazach jest w angielszczyźnie tyle, że trudno je wymienić. Oto tylko jeden bardzo charakterystyczny przykład sprawiający Polakom szczególnie wiele trudności: wymowa zbitek liter 'ow' i 'ou' z jednej strony i zapisywanie zbitek głosek /WU/ i /aU/ z drugiej:

  /WU/ /aU/
<ow> know , below , own , show , grow , follow , snow , low , blow , slow , flow , bowl , growth , throw , glow, crow , tow , owe , mow , sow , stow . how , now , down , vowel , town , power , brown, row , crowd , flower , bow , cow , allow , tower , powder , owl , crown , clown , towel , shower , brow , coward , drown , gown , browse , renown , bowel .
  /WU/ /aU/
<ou> though , although , shoulder , soul , dough , poultry , mould . about , out , sound , around , found , house , without , south , ground , round , mountain , noun , mouth , amount , thousand , compound , count , loud , proud , cloud , mouse , pronounce , pound , doubt , council , bound , county , shout , scout , counter , boundary , blouse, trousers .
     

 

8.1.3.

Szczególnie irytujące są te przypadki, gdy dwa wyrazy różniące się wymową i znaczeniem mają taką samą pisownię, tzw. 'homografy', na przykład:

  wymowa i znaczenie 1 wymowa i znaczenie 2
bass /bQs/ okoń /beIs/ bas
bow /bWU/ łuk, kokarda /baU/ dziób (okrętu), kłaniać się
close /klWUs/ bliski /klWUz/ zamykać
desert /'dezWt/ pustynia /dI'zW:t/ opuszczać
lead /led/ ołów /li:d/ prowadzić
live /lIv/ żyć /laIv/ na żywo
minute /'mInIt/ minuta /maI'nju:t/ malutki
row /rWu/ rząd /raU/ kłótnia
sow /sWu/ siać /saU/ maciora
tear /tiW/ łza /teW/ drzeć
use /ju:s/ użytek /ju:z/ używać
wind /wInd/ wiatr /waInd/ nakręcać
wound /waUnd/ nakręcony /wu:nd/ rana

 

.8.1.4.

Podwojonych liter spółgłoskowych (-tt-, -ss-, -nn-, itd.) nigdy nie wymawia się w angielszczyźnie podwójnie (czy 'długo'), chyba, że należą do różnych cząstek słowotwórczych danego wyrazu: przedrostka i tematu: disservice , unknown , tematu i przyrostka: openness , soulless , czy dwóch tematów słowotwórczych w wyrazach złożonych: striP-Poker , markeT-Town , booKCase , spaCESuit , candLELight , peN-Name , hoME-Made .

Patrz: