Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Formy słabe > Mowa szybka >

7.3. Mowa szybka

W naturalnej, a więc szybkiej, mowie angielskiej, występuje mnóstwo procesów redukujących i upodabniających pewne głoski. Są to przede wszystkim:

 

7.3.1. Mowa szybka - palatalizacja

 

Palatalizacja (upodniebiennienie) głosek dziąsłowych przed /j/ i innymi podniebiennymi, np.

During (/}/), aT you (/]/), doeS she (/J/).

Inne przykłady :

proDuce , sTudent , indiviDual , siTuation , Due , Duty , opporTunity , staTue , attiTude ,

iSSue , substiTute , reDuce , introDuce , sTupid , sTew , graDuate , maTure , sTeward ,

Duration , Tutor , eDucate , Dual , instiTute , congraTulate , inTuition .

Inne przykłady palatalizacji głosek dziąsłowych na końcu wyrazów:

abouT your , addreSS shown , alwayS use , anD yet , anD you , aS she , aS yet , aT your ,

behinD you , butcher'S shop , buyerS should , coulD you , diD you , don'T you , firsT year ,

hiS shoes , iS shown , iS used , iS your , lasT year , leT you , minD you , noT yet , tellS you ,

thaT you , thiS year , tolD you , unleSS you're , wanT your , whaT you're , woulD use ,

woulD you .

 

7.3.2. Mowa szybka - upodobnienie

Upodobnienie dziąsłowych pod względem miejsca artykulacji do następujących po nich wargowych i tylnojęzykowych, np. that/p/ book , that/k/ girl , on/m/ me , one/N/ can .

 

7.3.3. Mowa szybka - elizja

Elizja (opuszczenie w wymowie) niektórych dźwięków.

Elizji ulegają nieakcentowane samogłoski zarówno przed sylabą akcentowaną, np.

t(o)gether , p(e)rhaps , c(o)rrect , p(o)sition , p(a)rticular , t(o)morrow , p(o)lice , t(o)night ,

c(o)llect , p(e)rform , c(o)mmittee , c(o)mmand , c(o)lonial , p(o)tato , c(a)reer , t(o)wards ,

c(o)nnect , p(o)lite , t(o)mato , jak i po sylabie akcentowanej, np.:

fam(i)ly , diff(i)cult , gov(e)rnment , gen(e)ral , hist(o)ry , nat(u)ral , mel(o)dy , cent(u)ry ,

cap(i)tal , opp(o)site , sim(i)lar , comp(a)ny , prop(e)rty , sep(a)rate , av(e)rage , nob(o)dy ,

en(e)my , tel(e)phone , el(e)ment , qual(i)ty , phys(i)cal , fact(o)ry , col(o)ny , el(e)phant ,

alph(a)bet , harm(o)ny , bic(y)cle , cam(e)ra , lib(e)rty , sat(e)llite , typ(i)cal , mem(o)ry ,

myst(e)ry , prim(a)ry .

Elizji ulegają także spółgłoski (znów najczęściej dziąsłowe), zarówno wewnątrz wyrazów:

correc(t)ly , exac(t)ly , hones(t)ly , blin(d)ness , pos(t)pone , fac(t)s ,

jak i na końcu wyrazów: absen(t)-minded , bes(t)-seller , col(d)-blooded , firs(t)-class ,

lef(t)-handed , secon(d)-hand , tes(t)-drive , was(t)e-paper , accep(t) that , agains(t) many ,

almos(t) magical , amoun(t) that , aroun(d) them , bes(t) form , differen(t) contribution ,

difficul(t) for , doesn'(t) she , excep(t) for , firs(t) few , modes(t) rate , presen(t) generation ,

secon(d) brother , wes(t) region .

 

7.3.4. Mowa szybka - (Częściowe) ubezdźwięcznienie spółgłosek

(Częściowe) ubezdźwięcznienie spółgłosek przed następującymi na początku następnego wyrazu głoskami bezdźwięcznymi, np.: his talk (choć nie występuje znany z polszczyzny proces przeciwny: /s/ w this day pozostaje bezdźwięczne; patrz ).

Patrz: