Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Formy słabe > Wyrazy funcyjne >

7.2. Wyrazy funkcyjne

Tzw. 'wyrazy funkcyjne' ('gramatyczne'), t.j. głownie przedimki, zaimki, przyimki, spójniki i czasowniki posiłkowe, są z reguły silnie zredukowane w naturalnej wymowie.

Są jednak gramatycznie określone konteksty, w których ich redukcja byłaby błędem. Na przykład, oddzielane zazwyczaj w mowie potocznej i stawiane na końcu pytania przyimki nie redukują się: What are you looking at? (/Qt/). Podobnie zachowują się czasowniki posiłkowe jeśli je zanegujemy, np.: It doesn't (/'dUznt/) pay to forget , bądź użyjemy bez czasownika głównego, np. w krótkich zdaniach potwierdzających lub kontrastujących:

Yes, I am (/Qm/) , But I do (/du:/) .

 

7.2.1.1. Wyrazy funkcyjne - czasowniki posiłkowe

 

PISOWNIA FORMA MOCNA FORMA SŁABA
czasowniki posiłkowe
am, 'm Qm Wm, m
is, 's Iz z, s
are, 're a: W
was wz wWz, Wz
have, 've hQv hWv, Wv, v
has, 's hQz hWz, Wz, z, s
had, 'd hQd hWd, Wd, d
can kQn kWn, kn, kN
could kUd kWd, kW
should SUd SWd, SW
will, 'll wIl l
would, 'd wUd wWd, Wd, d
do, d' du: dW, d
does dUz dWz
must mUst mWst, mWs

 

7.2.1.2. Wyrazy funkcyjne - zaimki

 

PISOWNIA FORMA MOCNA FORMA SŁABA
zaimki
you ju: jW
her hW: hW, W
us, 's Us Ws, s
your jo: jW
his, 'is hIz Iz
that DQt DWt
some sUm sWm, sm

 

7.2.1.3. Wyrazy funkcyjne - spójniki i przedimki

 

PISOWNIA FORMA MOCNA FORMA SŁABA
spójniki i przedimki
and Qnd Wnd, Wn
(be)cause bI'kz bIkWz, kWz
as Qz Wz
or o: W
but bUt bWt, bW
a eI W

 

7.2.1.4. Wyrazy funkcyjne - przyimki

 

PISOWNIA FORMA MOCNA FORMA SŁABA
przyimki
at Qt Wt
from frm frWm
into 'IntU 'IntW
to tu: tW

 

7.2.2.

Należy także pamiętać, że niektóre wyrazy funkcjonują jako gramatyczne w jednych kontekstach, a jako leksykalne w innych. W tych drugich nie ulegają one daleko posuniętej redukcji. Odnosi się to szczególnie do czasowników, które mogą występować jako posiłkowe i główne: be , have , can , will , do , np.:

I'd rather be than have , I hate to do homework (be i do są tu czasownikami głównymi).

 

7.2.3.

Dodatkowym utrudnieniem jest to, że właściwie wszystkie wyrazy funkcyjne mogą być akcentowane i niezredukowane w odpowiednim kontekście sytuacyjnym, np. gdy się je cytuje:

You should use AN in this context , lub używa w specjalnej funkcji znaczeniowej.

Typowe przykłady:

I'm not speaking to you, but to HER . (kontrast)

Is that for US? (emfaza)

SOME of the girls are English . (niektóre)

There are boys AND boys . (różni są chłopcy)

I found A book, but not the one I wanted . (jakąś)

He is THE teacher in this place . (najważniejszy)

 

Patrz: