Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Akcent i intonacja > Akcent frazowy >

6.2. Akcent frazowy

Płynna angielska mowa ma rytm wynikający z grupowania się słabych nieakcentowanych sylab wokół silnych, akcentowanych, będących prawie zawsze częścią wyrazów tzw. leksykalnych, t.j. rzeczowników, przymiotników, czasowników i przysłówków. Akcent pozostałych wyrazów (i większość ich samogłosek) ulega daleko posuniętej redukcji. Redukują się także akcenty poboczne wyrazów leksykalnych, oraz ten akcent z dwu równomiernych, który jest bliższy akcentowi w sąsiednim wyrazie, np.: Sue's fif'teen , ale 'fifteen men .

W wyniku tych zmian, akcent frazowy angielszczyzny występuje w równych (w przybliżeniu) odstępach czasu, a nie co określoną ilość sylab. Jeżeli między dwoma akcentami jest stosunkowo dużo sylab, to wymawiane one będą bardzo krótko, np.: 'difficult in the ex'treme : [ ' . . . . . ' ].

Patrz: