Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Spółgłoski > Główne trudności w wymowie spółgłosek >

5.2. Główne trudności w wymowie spółgłosek

 

5.2.1.

Najbardziej obce polskiemu systemowi spółgłoskowemu, jeśli chodzi o wymowę są oczywiście /Q,D/. Na nie też zwraca się tradycyjnie najwięcej uwagi. Konsekwentne wymuszanie kontaktu czubka języka z górnymi siekaczami (jak na rysunku poniżej) powinno rozwiązać problem:

SPÓŁGŁOSKI /Q,D/

Częste wyrazy z E/Q/:

through, think , three, earth, thought , both , north , thing , south , length , mouth ,

method , thin , thousand , death , thick , path , cloth , month , breath , strength ,

health , worth , thank

 

Częste wyrazy z E/D/ (poza najczęstszymi zaimkami typu this , there ):

other , than , another , mother , father , together , without , though , either , weather , although ,

brother , thus , rather , rhythm , smooth

 

5.2.2.

Zupełnie odmienne od polskiego jest też angielskie /r/. Większość uczących się nie ma jednak z tą głoską większych problemów. Należy pamiętać o podwinięciu do góry czubka języka (który nie powinien dotykać dziąseł) i niezaokrąglaniu warg: /r/ jest artykulacyjnie odległe od /w/.

5.2.3.

E/S,J/ mieszczą się intuicyjnie, zarówno co do położenia języka jak i wrażenia dźwiękowego, między P(sz,ż) a P(ś,ź).

Podobnie jest ze zwarto-trącymi E/],}/: te głoski lokują się między P(cz,dż) a P(ć,dź).

Trudność w nauczeniu się tej wymowy zbliżona więc jest do przypadku E/e/, które jest pośrednie artykulacyjnie między P/e/ a P/I/ (patrz w Główne trudności w wymowie samogłosek).

Częste wyrazy z E/S/:

she , should , show , sure , short , fish , special , ocean , ship , dictionary , machine , shape

wish , section , sugar , fresh , position , action , nation , sharp , ancient , pressure , fraction

attention , sheep , shore

Wyrazy z E/J/:

measure , television , usual , pleasure , decision , treasure , occasion , invasion , leisure ,

visual , casual , collision , prestige , illusion , regime .

 

P/sz,ż/                          E/S,J/                              P/ś,ź/

 

5.2.4.

E/h/, dźwięk krtaniowy, oddawany jest prawie zawsze, nawet przez zaawansowanych w angielszczyźnie Polaków, jako tylnojęzykowy, t.j. tak, jak w P(chata ). Ponieważ taki dźwięk w angielszczyźnie nie istnieje, nie ma przynajmniej ryzyka nieporozumień, choć pozostaje u Anglika wrażenie obcego akcentu.

Częste wyrazy z E/h/:

have , how , here , help , home , house , head , high , hand , hear , hard , whole , half , behind ,

horse , hot , perhaps , hundred , hold , heart , heat , heavy , hair , ahead , hole , hit , hope ,

hill , hat , happen , hurt , hall

 

5.2.5.

Tylnojęzykowe E/N/ występuje także w języku polskim (bank , punkt , księga ), ale nie funkcjonuje kontrastywnie (t.j. nie może odróżniać wyrazów), tak jak to dzieje się w angielszczyźnie: Sim , sin , sing .

Stąd dwa rodzaje trudności: po pierwsze trzeba nauczyć się wymawiać /N/ na końcu wyrazu, bez następującej głoski /k/ lub /g/, np.:

long , along , young , during , thing , morning , song , king , nothing , among , strong , sing ,

bring , spring , wrong , evening , ring , string .

po drugie trzeba wiedzieć w jakich kontekstach w języku angielskim to /g/ się po /N/ wymawia (patrz).

5.2.6.

/t,d,s,z,n/ są w polszczyźnie zębowe, a w angielszczyźnie dziąsłowe; przenoszenie polskich nawyków nie spowoduje tu nieporozumień, ale da w efekcie obcy angielskiemu akcent.

                       GŁOSKI DZIĄSŁOWE                                            GŁOSKI ZĘBOWE

Patrz: