Fonetyka angielska w pigułce 2.0
- On-Line - Pomoc - Autor - Włodzimierz Sobkowiak

Wybierz rozdział
z listy

Spis treści > Wstęp >

1. Wstęp

Zazwyczaj nie docenia się trudności praktycznego opanowania fonetyki (i pisowni) języka angielskiego. Tradycyjnie najwięcej czasu i uwagi poświęca się jego gramatyce (składni) i ewentualnie słownictwu. W bezpośredniej, codziennej komunikacji znaczenie praktycznej znajomości fonetyki angielskiej jest jednak nie do przecenienia. Braki w tej dziedzinie mogą praktycznie uniemożliwić wzajemne zrozumienie między rodzimym użytkownikiem języka angielskiego a Polakiem.

W tym zwięzłym podręczniku przedstawiam podstawy wymowy angielskiej ze szczególnym uwzględnieniem tych problemów, które sprawiają najwięcej trudności Polakom uczącym się języka angielskiego. Czytelnik nie znajdzie więc tu kompletnego wykładu fonetyki; takie dużo obszerniejsze opracowania istnieją już na ryku. Nie ma tu też gotowych ćwiczeń, które na przykład arbitralnie nakazywałyby uczącemu się wymówić to czy tamto w określony sposób.

Cóż więc jest w tym podręczniku minimum? Jest to, co jest naprawdę niezbędne dla uczącego się, który chce poćwiczyć najważniejsze aspekty wymowy angielskiej. Jest szczególny nacisk na ważne a niedoceniane często kwestie fonetyczne, jak mowa potoczna czy współzależności fonetyczno-ortograficzne.. Jest bogaty materiał do wykorzystania w ćwiczeniach dowolnego typu: wyrazy dobrane i zgrupowane tak, aby ilustrowały konkretny problem wymowy. Jest wiele rysunków i tabel ułatwiających zapamiętanie przedstawianych wskazówek fonetycznych. Jest przeszło tysiąc sto nagrań wyrazów, fraz i zdań angielskich dokonanych w większości przez rodzimych Anglików. Jest bogaty system odnośników, który umożliwia nieliniowe korzystanie z podręcznika (zasada hipertekstu): można zgodnie z własnymi potrzebami 'nawigować' po tekście udając się tam, gdzie chcemy (bądź musimy). Jest prosty, zwięzły i komunikatywny język prezentacji, nie pozbawiony jednak określen specjalistycznych potrzebnych bardziej zaawansowanym studentom fonetyki (Wszystkie użyte terminy są oczywiście krótko zdefiniowane, więc nie trzeba ich szukać w odrębnych słownikach).

Po uważnym przestudiowaniu tego krótkiego podręcznika czytelnik powinien nabyć przynajmniej następujące umiejętności: