Export (127) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wasik_Zdzisław  [Clear All Filters]
Article in Journal
Wąsik_Zdzisław. 1990. O języku Arumunów ludu pasterskiego na Bałkanach. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 43: 34-38.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1987. Epistemologiczne problemy współczesnej semiotyki. Przekazy i Opinie 2(3): 7-26.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1987. Przyczynek do dyskusji nad koncepcją znaczenia w teorii kultury. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 893/I: 67-86.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Contrastive features of question exponents in Albanian. Lingua Posnaniensis XXIX: 11-21.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Metodologiczny status lingwistyki jako nauki o znakach. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 38: 44-50.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Paradygmaty i rewolucje naukowe w językoznawstwie. Kultura i Społeczeństwo 30: 93-107.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. W sprawie koncepcji antropocentrycznej języka na potrzeby lingwistyki stosowanej. Na marginesie książki Franciszka Gruczy pt. Zagadnienia metalingwistyki. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 905/X: 91-102.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Zu den strukturellen Frageexponenten im Albanischen (vom vergleichenden Standpunkt aus betrachtet). Acta Baltico-Slavica XVII: 307-328.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1985. Profesor Dr Eqrem Çabej (1908-1980), wybitny filolog, twórca współczesnego językoznawstwa albańskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 777/IX: 99-114.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1983. O tzw. aktualnym rozczłonkowaniu wypowiedzeń pytajnych. Prace Filologiczne 32: 415-423.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1983. Sygnały zapytania a cechy strukturalne wypowiedzeń pytajnych we współczesnym języku francuskim. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 645/VIII: 77-89.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1982. Semiologia stopni wojskowych. Rozprawy Komisji Językowej XIII: 73-86.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1981. Typy strukturalne wypowiedzeń pytajnych w wybranych współczesnych językach indoeuropejskich. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXVIII: 101-116.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1981. Z zagadnień klasyfikacji wypowiedzeń pytajnych z punktu widzenia ich wartości komunikatywnej i pragmatycznej. Rozprawy Komisji Językowej XII: 53-71.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1980. Język albański w Jugosławii. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 33: 28-30.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1978. Funkcjonalna analiza wykładników formalnych pytania w języku litewskim i polskim. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 391/IV: 101-112.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1978. Sygnały zapytania w językach indoeuropejskich. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 31: 30-33.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1977. Zur konfrontativen Untersuchung der direkten Fragesätze im Polnischen und im Deutschen. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 274/XXIV: 97-113.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1973. Konsekwencje częstotliwości występowania kategorii czasownika niemieckiego w nauczaniu języka. Języki Obce w Szkole 5: 279-287.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1973. Zum grammatischen Minimum in polnischen Lehrbüchern der deutschen Sprache. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 175/XVI: 141-153.
Export: Tagged XML BibTex
Book
Wąsik_Zdzisław. 2016. From Grammar to Discourse: Towards a Solipsistic Paradigm of Semiotics. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 382.
Export: Tagged XML BibTex
Michońska A, Wąsik_Zdzisław. 2008. Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, vol. 1-2. (Edited by Zdzisław Wąsik.) Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Pp. 264/286.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2003. Epistemological perspectives on linguistic semiotics. Frankfurt am Main: Peter Lang. Pp. 149.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1998. An outline for lectures on the epistemology of semiotics. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Pp. 84.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1997. Systemowe i ekologiczne właściwości języka w interdyscyplinarnych podejściach badawczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 184.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1987. Semiotyczny paradygmat językoznawstwa. Z zagadnień metodologicznego statusu lingwistycznych teorii znaku i znaczenia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 156.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1979. Typologia strukturalna wypowiedzeń pytajnych. Na materiale wybranych współczesnych języków indoeuropejskich. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 102.
Export: Tagged XML BibTex