Export (127) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wąsik_Zdzisław?sort=type  [Clear All Filters]
1991
Wąsik_Zdzisław. 1991. In search for semiotic paradigm in linguistics.” In: Bahner, W.; Schildt, J.; Viehweger, D. (eds.)  Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists. Berlin: Akademie, 1119-1122.
Export: Tagged XML BibTex
1990
Wąsik_Zdzisław. 1990. O pojęciu językoznawstwa ogólnego na potrzeby historiografii lingwistycznej. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 43: 48-51.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1990. O języku Arumunów ludu pasterskiego na Bałkanach. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 43: 34-38.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1990. The place of semiotics in folklore studies.” In: Plana, Sh. (ed.)  Proceedings of the XXXIII Congress of the Union of Folklorists' Association of Yugoslavia at Prishtina. Prishtiné: PUBLISHER, 15.
Export: Tagged XML BibTex
1987
Wąsik_Zdzisław. 1987. Epistemologiczne problemy współczesnej semiotyki. Przekazy i Opinie 2(3): 7-26.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1987. Przyczynek do dyskusji nad koncepcją znaczenia w teorii kultury. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 893/I: 67-86.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1987. Semiotyczny paradygmat językoznawstwa. Z zagadnień metodologicznego statusu lingwistycznych teorii znaku i znaczenia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 156.
Export: Tagged XML BibTex
1986
Wąsik_Zdzisław. 1986. Contrastive features of question exponents in Albanian. Lingua Posnaniensis XXIX: 11-21.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Metodologiczny status lingwistyki jako nauki o znakach. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 38: 44-50.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Paradygmaty i rewolucje naukowe w językoznawstwie. Kultura i Społeczeństwo 30: 93-107.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. W sprawie koncepcji antropocentrycznej języka na potrzeby lingwistyki stosowanej. Na marginesie książki Franciszka Gruczy pt. Zagadnienia metalingwistyki. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 905/X: 91-102.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Zu den strukturellen Frageexponenten im Albanischen (vom vergleichenden Standpunkt aus betrachtet). Acta Baltico-Slavica XVII: 307-328.
Export: Tagged XML BibTex
1985
Wąsik_Zdzisław. 1985. Profesor Dr Eqrem Çabej (1908-1980), wybitny filolog, twórca współczesnego językoznawstwa albańskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 777/IX: 99-114.
Export: Tagged XML BibTex
1983
Wąsik_Zdzisław. 1983. O tzw. aktualnym rozczłonkowaniu wypowiedzeń pytajnych. Prace Filologiczne 32: 415-423.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1983. Sygnały zapytania a cechy strukturalne wypowiedzeń pytajnych we współczesnym języku francuskim. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 645/VIII: 77-89.
Export: Tagged XML BibTex
1982
Wąsik_Zdzisław. 1982. Semiologia stopni wojskowych. Rozprawy Komisji Językowej XIII: 73-86.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1982. Zur strukturellen Typologie der Fragen (anhand ausgewählter indoeuropäischer Sprachen der Gegenwart).” In:   Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 462-481.
Export: Tagged XML BibTex
1981
Wąsik_Zdzisław. 1981. Typy strukturalne wypowiedzeń pytajnych w wybranych współczesnych językach indoeuropejskich. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXVIII: 101-116.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1981. Z zagadnień klasyfikacji wypowiedzeń pytajnych z punktu widzenia ich wartości komunikatywnej i pragmatycznej. Rozprawy Komisji Językowej XII: 53-71.
Export: Tagged XML BibTex
1980
Wąsik_Zdzisław. 1980. Język albański w Jugosławii. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 33: 28-30.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1980. Tipet strukturale të interrogativit të gjuhës shqipe krahasuar me gjuhët e tjera (të ballkanit dhe me gjuhët indoevropiane).” In: Aliu, A. (ed.)  Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptarë. Përmbledhje e ligjeratëve dhe e kumtesave të mbajtura në seminarin e vitit 1980. Prishtiné: Universiteti i Kosovës, 241-243.
Export: Tagged XML BibTex
1979
Wąsik_Zdzisław. 1979. Typologia strukturalna wypowiedzeń pytajnych. Na materiale wybranych współczesnych języków indoeuropejskich. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 102.
Export: Tagged XML BibTex
1978
Wąsik_Zdzisław. 1978. Funkcjonalna analiza wykładników formalnych pytania w języku litewskim i polskim. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 391/IV: 101-112.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1978. Sygnały zapytania w językach indoeuropejskich. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 31: 30-33.
Export: Tagged XML BibTex
1977
Wąsik_Zdzisław. 1977. Zur konfrontativen Untersuchung der direkten Fragesätze im Polnischen und im Deutschen. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 274/XXIV: 97-113.
Export: Tagged XML BibTex
1973
Wąsik_Zdzisław. 1973. Konsekwencje częstotliwości występowania kategorii czasownika niemieckiego w nauczaniu języka. Języki Obce w Szkole 5: 279-287.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1973. Zum grammatischen Minimum in polnischen Lehrbüchern der deutschen Sprache. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 175/XVI: 141-153.
Export: Tagged XML BibTex