Export (127) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wąsik_Zdzisław?sort=type  [Clear All Filters]
1973
Wąsik_Zdzisław. 1973. Konsekwencje częstotliwości występowania kategorii czasownika niemieckiego w nauczaniu języka. Języki Obce w Szkole 5: 279-287.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1973. Zum grammatischen Minimum in polnischen Lehrbüchern der deutschen Sprache. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 175/XVI: 141-153.
Export: Tagged XML BibTex
1977
Wąsik_Zdzisław. 1977. Zur konfrontativen Untersuchung der direkten Fragesätze im Polnischen und im Deutschen. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 274/XXIV: 97-113.
Export: Tagged XML BibTex
1978
Wąsik_Zdzisław. 1978. Funkcjonalna analiza wykładników formalnych pytania w języku litewskim i polskim. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 391/IV: 101-112.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1978. Sygnały zapytania w językach indoeuropejskich. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 31: 30-33.
Export: Tagged XML BibTex
1979
Wąsik_Zdzisław. 1979. Typologia strukturalna wypowiedzeń pytajnych. Na materiale wybranych współczesnych języków indoeuropejskich. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 102.
Export: Tagged XML BibTex
1980
Wąsik_Zdzisław. 1980. Język albański w Jugosławii. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 33: 28-30.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1980. Tipet strukturale të interrogativit të gjuhës shqipe krahasuar me gjuhët e tjera (të ballkanit dhe me gjuhët indoevropiane).” In: Aliu, A. (ed.)  Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptarë. Përmbledhje e ligjeratëve dhe e kumtesave të mbajtura në seminarin e vitit 1980. Prishtiné: Universiteti i Kosovës, 241-243.
Export: Tagged XML BibTex
1981
Wąsik_Zdzisław. 1981. Typy strukturalne wypowiedzeń pytajnych w wybranych współczesnych językach indoeuropejskich. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXVIII: 101-116.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1981. Z zagadnień klasyfikacji wypowiedzeń pytajnych z punktu widzenia ich wartości komunikatywnej i pragmatycznej. Rozprawy Komisji Językowej XII: 53-71.
Export: Tagged XML BibTex
1982
Wąsik_Zdzisław. 1982. Semiologia stopni wojskowych. Rozprawy Komisji Językowej XIII: 73-86.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1982. Zur strukturellen Typologie der Fragen (anhand ausgewählter indoeuropäischer Sprachen der Gegenwart).” In:   Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 462-481.
Export: Tagged XML BibTex
1983
Wąsik_Zdzisław. 1983. O tzw. aktualnym rozczłonkowaniu wypowiedzeń pytajnych. Prace Filologiczne 32: 415-423.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1983. Sygnały zapytania a cechy strukturalne wypowiedzeń pytajnych we współczesnym języku francuskim. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 645/VIII: 77-89.
Export: Tagged XML BibTex
1985
Wąsik_Zdzisław. 1985. Profesor Dr Eqrem Çabej (1908-1980), wybitny filolog, twórca współczesnego językoznawstwa albańskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 777/IX: 99-114.
Export: Tagged XML BibTex
1986
Wąsik_Zdzisław. 1986. Contrastive features of question exponents in Albanian. Lingua Posnaniensis XXIX: 11-21.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Metodologiczny status lingwistyki jako nauki o znakach. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 38: 44-50.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Paradygmaty i rewolucje naukowe w językoznawstwie. Kultura i Społeczeństwo 30: 93-107.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. W sprawie koncepcji antropocentrycznej języka na potrzeby lingwistyki stosowanej. Na marginesie książki Franciszka Gruczy pt. Zagadnienia metalingwistyki. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 905/X: 91-102.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Zu den strukturellen Frageexponenten im Albanischen (vom vergleichenden Standpunkt aus betrachtet). Acta Baltico-Slavica XVII: 307-328.
Export: Tagged XML BibTex
1987
Wąsik_Zdzisław. 1987. Epistemologiczne problemy współczesnej semiotyki. Przekazy i Opinie 2(3): 7-26.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1987. Przyczynek do dyskusji nad koncepcją znaczenia w teorii kultury. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 893/I: 67-86.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1987. Semiotyczny paradygmat językoznawstwa. Z zagadnień metodologicznego statusu lingwistycznych teorii znaku i znaczenia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 156.
Export: Tagged XML BibTex
1990
Wąsik_Zdzisław. 1990. O pojęciu językoznawstwa ogólnego na potrzeby historiografii lingwistycznej. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 43: 48-51.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1990. O języku Arumunów ludu pasterskiego na Bałkanach. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 43: 34-38.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1990. The place of semiotics in folklore studies.” In: Plana, Sh. (ed.)  Proceedings of the XXXIII Congress of the Union of Folklorists' Association of Yugoslavia at Prishtina. Prishtiné: PUBLISHER, 15.
Export: Tagged XML BibTex
1991
Wąsik_Zdzisław. 1991. General linguistics in Poland between 1918 and 1939. Languages of the World 2: 43-52.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1991. In search for semiotic paradigm in linguistics.” In: Bahner, W.; Schildt, J.; Viehweger, D. (eds.)  Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists. Berlin: Akademie, 1119-1122.
Export: Tagged XML BibTex
1992
Wąsik_Zdzisław. 1992. General linguistics in Poland between 1918 and 1939.” In: Ahlqvist, A. (ed.)  Diversions of Galway. Papers on the history of linguistics from ICHoLS V. Philadelphia - Amsterdam: Benjamins, 366-6.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. Investigative perspectives in linguistics and other sciences of language.” In: Prędota, S. (ed.)  Studia Neerlandica et Germanica. Norberto Morciniec sexagenario oblata. Wratislaviae: Sumptibus Universitatis Wratislaviensis, 537-546.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. Językoznawstwo ogólne w Polsce międzywojennej. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 44(45): 105-107.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. Karty pocztowe w perspektywie semiologicznej.” In: Banaś, P. (ed.)  Aksjosemiotyka karty pocztowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 17-28.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. O pojęciu językoznawstwa ogólnego na potrzeby historiografii lingwistycznej w Polsce. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 1302/XV: 81-92.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. On the axiosemiotics of postcards.” In: Balat, M.; Delledalle-Rhodes, J. (eds.)  Signs of humanity III: Semiotics in the world. Proceedings of the Fourth Congress of the International Association for Semiotic Studies. Berlin: Walter de Gruyter, 1693-1698.
Export: Tagged XML BibTex
1993
Wąsik_Zdzisław. 1993. Curriculum Vitae Profesora Antoniego Furdala.” In: Wąsik, Z. (ed.)  Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 5-11.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1993. O pojęciu ekologii języka - tytułem wstępu.” In: Wąsik, Z. (ed.)  Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 13-23.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1993. Z zagadnień ekologicznej charakterystyki języków mniejszościowych na przykładzie dialektu Arumunów na Bałkanach.” In: Czamańska, I.; Mroziewicz, L.; Pająkowski, W. (eds.)  Narody bałkańskie XVI-XX wieku. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 355-366.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 1993. Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 122.
Export: Tagged XML BibTex
1995
Wąsik_Zdzisław. 1995. Świadomość epistemologiczna językoznawców. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 49: 45-52.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1995. The consequences of epistemological positions for the foundations of linguistic sign theories.” In: Kardela, H.; Persson, G. (eds.)  New trends in semantics and lexicography. Proceedings of the international conference at Kazimierz. Umeå: Swedish Science Press, 209-217.
Export: Tagged XML BibTex
1996
Wąsik_Zdzisław. 1996. Forming a linguistic idiosystem in contact: A monolingual in a bilingual environment among Polish immigrants in the United States. Languages of the World 10: 35-56.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 1996. Heteronomie języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 107.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1996. O heteronomicznej naturze przedmiotu nauk o języku i sposobach jego autonomizowania.” In: Wąsik, Z. (ed.)  Heteronomie języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 9-26.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1996. The linguistic sign and its referent: Towards a typology of relationships.” In: Sroka, K. A. (ed.)  Kognitive Aspekte der Sprache. Akten des 30. Linguistischen Kolloquiums, Gdańsk 1995. Tübingen: Max Niemeyer, 287-292.
Export: Tagged XML BibTex
1997
Wąsik_Zdzisław. 1997. Interdisciplinary domains in the studies of minority languages and the division of linguistic labor.” In: Synak, B.; Wicherkiewicz, T. (eds.)  Language minorities and minority languages in the changing Europe. Proceedings of the 6th International Conference on Minority Languages. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 79-91.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1997. Systemowe i ekologiczne właściwości języka w interdyscyplinarnych podejściach badawczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 184.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1997. Verbal means as signs of human needs.” In: Rauch, I.; Carr, G.F. (eds.)  Semiotics around the world: Synthesis in diversity. Proceedings of the Fifth Congress of the International Association for Semiotic Studies. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 347-350.
Export: Tagged XML BibTex
1998
Wąsik_Zdzisław. 1998. An outline for lectures on the epistemology of semiotics. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Pp. 84.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Wąsik_Zdzisław. 1999. Review of: Hannan, K. 1996. {Borders of language and identity in Teschen Silesia}. Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 48/3: 461-462.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Heteronomies of language and its autonomization in cognition.” In: Bańczerowski, J.; Zgółka, T. (eds.)  Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 187-195.
Export: Tagged XML BibTex