Export (127) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wąsik_Zdzisław?sort=type  [Clear All Filters]
Book
Wąsik_Zdzisław. 2016. From Grammar to Discourse: Towards a Solipsistic Paradigm of Semiotics. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 382.
Export: Tagged XML BibTex
Michońska A, Wąsik_Zdzisław. 2008. Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, vol. 1-2. (Edited by Zdzisław Wąsik.) Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Pp. 264/286.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2003. Epistemological perspectives on linguistic semiotics. Frankfurt am Main: Peter Lang. Pp. 149.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1998. An outline for lectures on the epistemology of semiotics. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Pp. 84.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1997. Systemowe i ekologiczne właściwości języka w interdyscyplinarnych podejściach badawczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 184.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1987. Semiotyczny paradygmat językoznawstwa. Z zagadnień metodologicznego statusu lingwistycznych teorii znaku i znaczenia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 156.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1979. Typologia strukturalna wypowiedzeń pytajnych. Na materiale wybranych współczesnych języków indoeuropejskich. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 102.
Export: Tagged XML BibTex
Article in Journal
Wąsik_Zdzisław. 2016. Epistemology – the Theory of Knowledge or Knowing? Appreciating Gregory Bateson’s Contribution to the Cartography of Human Cognition. Romanian Journal of Communication and Public Relations 18(3): 23-35.
URL: http://journalofcommunication.ro/index.php/journalofcommunication/article/view/213
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2012. From “Gutenberg Galaxy” to “Digital Galaxy” in the Mediated World – An Essay on Writing as a Tool and a Good of Man. Korean Journal of Communication Studies 20(5): 17-25.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2011. Urbanität als eine interdiskursive Kompetenz. TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 18: Internet.
URL: http://www.inst.at/trans/18Nr/II-1/wasik18.htm. Section | Sektion: Signs and the City. In honor of Jeff Bernard
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2010. Epistemological awareness in semiotic teaching. Chinese Semiotic Studies 4(2): 232-244.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2009. Between praxeological and axiological semiotics in the cultural sphere of intersubjective meanings. Chinese Semiotic Studies 2: 124-134.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2005. Język, języki czy właściwości językowe członków wspólnot komunikatywnych w przedmiocie badań lingwistycznych. Scripta Neophilologica Posnaniensia VII: 195-219.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2002. Epistemological perspective on language - with special reference to idiolectal studies. Roczniki Naukowe I: Języki Obce i Turystyka 1: 81-89.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2001. On the biological concept of subjective significance: A link between the semiotics of nature and the semiotics of culture. Sign System Studies 29(1): 83-106.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. The development of general linguistics within the history of the language sciences in Poland. 1860-1960. Historiographia Linguistica 26:1/2: 119-169.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Wielojęzyczność jako zagadnienie lingwistyki. Studia o książce 20: 29-38.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Wielobiegunowość znaku językowego z perspektywy epistemologicznej. Toruński Przegląd Filozoficzny 2: 105-133.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1996. Forming a linguistic idiosystem in contact: A monolingual in a bilingual environment among Polish immigrants in the United States. Languages of the World 10: 35-56.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1995. Świadomość epistemologiczna językoznawców. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 49: 45-52.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. Językoznawstwo ogólne w Polsce międzywojennej. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 44(45): 105-107.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. O pojęciu językoznawstwa ogólnego na potrzeby historiografii lingwistycznej w Polsce. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 1302/XV: 81-92.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1991. General linguistics in Poland between 1918 and 1939. Languages of the World 2: 43-52.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1990. O pojęciu językoznawstwa ogólnego na potrzeby historiografii lingwistycznej. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 43: 48-51.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1990. O języku Arumunów ludu pasterskiego na Bałkanach. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 43: 34-38.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1987. Epistemologiczne problemy współczesnej semiotyki. Przekazy i Opinie 2(3): 7-26.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1987. Przyczynek do dyskusji nad koncepcją znaczenia w teorii kultury. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 893/I: 67-86.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Contrastive features of question exponents in Albanian. Lingua Posnaniensis XXIX: 11-21.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Metodologiczny status lingwistyki jako nauki o znakach. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 38: 44-50.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Paradygmaty i rewolucje naukowe w językoznawstwie. Kultura i Społeczeństwo 30: 93-107.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. W sprawie koncepcji antropocentrycznej języka na potrzeby lingwistyki stosowanej. Na marginesie książki Franciszka Gruczy pt. Zagadnienia metalingwistyki. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 905/X: 91-102.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Zu den strukturellen Frageexponenten im Albanischen (vom vergleichenden Standpunkt aus betrachtet). Acta Baltico-Slavica XVII: 307-328.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1985. Profesor Dr Eqrem Çabej (1908-1980), wybitny filolog, twórca współczesnego językoznawstwa albańskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 777/IX: 99-114.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1983. O tzw. aktualnym rozczłonkowaniu wypowiedzeń pytajnych. Prace Filologiczne 32: 415-423.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1983. Sygnały zapytania a cechy strukturalne wypowiedzeń pytajnych we współczesnym języku francuskim. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 645/VIII: 77-89.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1982. Semiologia stopni wojskowych. Rozprawy Komisji Językowej XIII: 73-86.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1981. Typy strukturalne wypowiedzeń pytajnych w wybranych współczesnych językach indoeuropejskich. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXVIII: 101-116.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1981. Z zagadnień klasyfikacji wypowiedzeń pytajnych z punktu widzenia ich wartości komunikatywnej i pragmatycznej. Rozprawy Komisji Językowej XII: 53-71.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1980. Język albański w Jugosławii. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 33: 28-30.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1978. Funkcjonalna analiza wykładników formalnych pytania w języku litewskim i polskim. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 391/IV: 101-112.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1978. Sygnały zapytania w językach indoeuropejskich. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 31: 30-33.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1977. Zur konfrontativen Untersuchung der direkten Fragesätze im Polnischen und im Deutschen. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 274/XXIV: 97-113.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1973. Konsekwencje częstotliwości występowania kategorii czasownika niemieckiego w nauczaniu języka. Języki Obce w Szkole 5: 279-287.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1973. Zum grammatischen Minimum in polnischen Lehrbüchern der deutschen Sprache. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 175/XVI: 141-153.
Export: Tagged XML BibTex
Review
Wąsik_Zdzisław. 1999. Review of: Hannan, K. 1996. {Borders of language and identity in Teschen Silesia}. Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 48/3: 461-462.
Export: Tagged XML BibTex
Chapter in Collection
Wąsik_Zdzisław. 2016. A solipsistic paradigm of new semiotics in the light of existential phenomenology and anthropo-logical linguistics.” In: Bankov, Kristian (ed.)  Proceedings of the World Congress of the IASS/AIS 12th WCS Sofia 2014 New Semiotics Between Tradition and Innovation . Sofia: IASS Publications & NBU Publishing House (New Bulgarian University Press), 1-6.
URL: http://www.iass-ais.org/proceedings2014/view_lesson.php?id=132
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2016. Epistemologia i rzeczywistość w podejściu Gregory’ego Batesona do wiedzy.” In: Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski (eds.)  Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce. Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 272-301.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2016. The semiotic phenomenology of affective assemblages in the lifeworld of human organisms alter-nating between actual, fictional and virtual reality.” In: Pelkey, Jamin; Walsh Matthews, Stéphanie (eds.)  Semiotics 2015: Virtual Identities. Yearbook of the Semiotic Society of America. Charlottesville, Virginia: Semiotic Society of America. Philosophy Documentation Center, 163–170.
URL: https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase?openform&fp=cpsem&id=cpsem_2015_0163_0170
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2012. Epistemological outlook on sign conceptions for the aims of general semiotics.” In:   Semiotics 2011: "The Semiotics of Worldviews". VI. Semiotic methods. Semiotic Society of America Proceedings. Otawa, Canada, New York, NY: Legas Publishing, 254-269.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2012. From “Gutenberg Galaxy” to “Digital Galaxy” in the Mediated World – An Essay on Writing as a Tool and a Good of Man.” In: Cheongju Early Printing Museum, Korea Communication Association (eds.)  International Conference: Humans, Media and Communication Paradigms. Respecification of Printing Media in the Age of Smart Media. Cheongju, South Korea: Cheongju Early Printing Museum, Korea Communication Association , 28-40.
Export: Tagged XML BibTex