Export (127) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wąsik_Zdzisław?sort=author  [Clear All Filters]
Z
Wąsik_Zdzisław, Wąsik_Elżbieta. 2008. Zagadnienie właściwości lingwistycznych człowieka wobec definicji przedmiotu językoznawstwa na potrzeby glottodydaktyki.” In: Kazimiera Myczko - Barbara Skowronek - Władysław Zabrocki (eds.)  Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 129-143.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2006. Zabrocki, Ludwik (1907-1977).” In: Brown, K.; Jankovsky, K.R. (eds.)  Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2004. Zadania semiotyki w badaniach językoznawczych.” In: Piotr P. Chruszczewski (ed.)  Aspekty współczesnych dyskursów. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej, 391-406.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 1993. Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 122.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1993. Z zagadnień ekologicznej charakterystyki języków mniejszościowych na przykładzie dialektu Arumunów na Bałkanach.” In: Czamańska, I.; Mroziewicz, L.; Pająkowski, W. (eds.)  Narody bałkańskie XVI-XX wieku. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 355-366.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Zu den strukturellen Frageexponenten im Albanischen (vom vergleichenden Standpunkt aus betrachtet). Acta Baltico-Slavica XVII: 307-328.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1982. Zur strukturellen Typologie der Fragen (anhand ausgewählter indoeuropäischer Sprachen der Gegenwart).” In:   Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 462-481.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1981. Z zagadnień klasyfikacji wypowiedzeń pytajnych z punktu widzenia ich wartości komunikatywnej i pragmatycznej. Rozprawy Komisji Językowej XII: 53-71.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1977. Zur konfrontativen Untersuchung der direkten Fragesätze im Polnischen und im Deutschen. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 274/XXIV: 97-113.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1973. Zum grammatischen Minimum in polnischen Lehrbüchern der deutschen Sprache. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 175/XVI: 141-153.
Export: Tagged XML BibTex
W
Wąsik_Zdzisław. 2010. W poszukiwaniu semiotycznych uniwersaliów języka naturalnego.” In: Wąsik, Z.; Wach A. (eds.)  Heteronomie glottodydaktyki: Domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM, 23-36.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2008. Wkład Tadeusza Milewskiego do językoznawstwa ogólnego.” In: Leszek Bednarczuk (red.)  Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W stulecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 219-229.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Wielojęzyczność jako zagadnienie lingwistyki. Studia o książce 20: 29-38.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Wielobiegunowość znaku językowego z perspektywy epistemologicznej. Toruński Przegląd Filozoficzny 2: 105-133.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. W sprawie koncepcji antropocentrycznej języka na potrzeby lingwistyki stosowanej. Na marginesie książki Franciszka Gruczy pt. Zagadnienia metalingwistyki. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 905/X: 91-102.
Export: Tagged XML BibTex
V
Wąsik_Zdzisław. 1997. Verbal means as signs of human needs.” In: Rauch, I.; Carr, G.F. (eds.)  Semiotics around the world: Synthesis in diversity. Proceedings of the Fifth Congress of the International Association for Semiotic Studies. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 347-350.
Export: Tagged XML BibTex
U
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 2011. Unfolding the Semiotic Web in Urban Discourse. In Scientific Cooperation with Daina Teters. Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse. Vol. 3. . Frankfurt am Main: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften . Pp. 230.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2011. Urbanity as an interdiscursive competence.” In: Bylok, Felicjan; Cichobłaziński, Leszek (eds.)  People and the Value of an Organization. Częstochowa: Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 42-56.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2011. Urbanität als eine interdiskursive Kompetenz. TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 18: Internet.
URL: http://www.inst.at/trans/18Nr/II-1/wasik18.htm. Section | Sektion: Signs and the City. In honor of Jeff Bernard
Export: Tagged XML BibTex
T
Wąsik_Zdzisław. 2016. The semiotic phenomenology of affective assemblages in the lifeworld of human organisms alter-nating between actual, fictional and virtual reality.” In: Pelkey, Jamin; Walsh Matthews, Stéphanie (eds.)  Semiotics 2015: Virtual Identities. Yearbook of the Semiotic Society of America. Charlottesville, Virginia: Semiotic Society of America. Philosophy Documentation Center, 163–170.
URL: https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase?openform&fp=cpsem&id=cpsem_2015_0163_0170
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2011. Towards an idea of urbanity as a discursive way of human life in the city – developing a conceptual framework.” In: Wąsik_Zdzisław (ed.)  Unfolding the Semiotic Web in Urban Discourse. In Scientific Cooperation with Daina Teters. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften ((Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse. Vol. 3), 47-71.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2010. The word as a trace of man.” In: Daina, Teters (ed.)  Metamorphoses of the World: Traces, Shadows, Reflections, Echoes, and Metaphors*. (Proceedings of METAMIND 2008: Riga, October 2-5, 2008). Riga: Nr 1. Publishers, and Riga Technical University, 108-121.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2005. The consequences of epistemological positions for the foundations of semiotics.” In: Kürschner, W.; Cäcilia, K.; Stanulewicz, D.; Kalisz, R. (eds.)  Delingua et litteris in nanorem Casimiri Andreae Sroka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 87-95.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2001. The development of general linguistics in the history of the language sciences in Poland. Late 1860s - late 1960s.” In: Koerner, E.F.K.; Szwedek, A. (eds.)  Towards a history of linguistics in Poland. Amsterdam: Benjamins, 3-51.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. The development of general linguistics within the history of the language sciences in Poland. 1860-1960. Historiographia Linguistica 26:1/2: 119-169.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1996. The linguistic sign and its referent: Towards a typology of relationships.” In: Sroka, K. A. (ed.)  Kognitive Aspekte der Sprache. Akten des 30. Linguistischen Kolloquiums, Gdańsk 1995. Tübingen: Max Niemeyer, 287-292.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1995. The consequences of epistemological positions for the foundations of linguistic sign theories.” In: Kardela, H.; Persson, G. (eds.)  New trends in semantics and lexicography. Proceedings of the international conference at Kazimierz. Umeå: Swedish Science Press, 209-217.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1990. The place of semiotics in folklore studies.” In: Plana, Sh. (ed.)  Proceedings of the XXXIII Congress of the Union of Folklorists' Association of Yugoslavia at Prishtina. Prishtiné: PUBLISHER, 15.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1981. Typy strukturalne wypowiedzeń pytajnych w wybranych współczesnych językach indoeuropejskich. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXVIII: 101-116.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1980. Tipet strukturale të interrogativit të gjuhës shqipe krahasuar me gjuhët e tjera (të ballkanit dhe me gjuhët indoevropiane).” In: Aliu, A. (ed.)  Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptarë. Përmbledhje e ligjeratëve dhe e kumtesave të mbajtura në seminarin e vitit 1980. Prishtiné: Universiteti i Kosovës, 241-243.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1979. Typologia strukturalna wypowiedzeń pytajnych. Na materiale wybranych współczesnych języków indoeuropejskich. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 102.
Export: Tagged XML BibTex
S
Wąsik_Zdzisław, Chmiel_P. (eds.) 2010. Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Pp. 153.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2009. Słowo jako ślad człowieka.” In: Wąsik, Z.; Zaprucki, J. (eds.)  Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Zeszyty Wydziału Humanistycznego III. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, 197-206.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Zaprucki J. (eds.) 2009. Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Zeszyty Wydziału Humanistycznego III. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. Pp. 271.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2005. Sydney M. Lamb's Cognitive Semiotics and the Language of the Self in a Monolingual World.” In:   Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies XIV - Humanities and Social Sciences. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 193-207.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Sydney Lamb's cognitive theory of language and the notion of idiolect as an object of linguistic studies.” In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. (ed.)  Cognitive perspective on language. Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag, 11-21.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Sprachautonomie. Sprachvariabilität und das Problem der Mehrsprachigkeit aus der Perspektive der komparativen Linguistik.” In: Reiter, N. (ed.)  Eurolinguistik ein Schritt in die Zukunft. Berlin: Harrassowitz, 57-71.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1997. Systemowe i ekologiczne właściwości języka w interdyscyplinarnych podejściach badawczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 184.
Export: Tagged XML BibTex
Ś
Wąsik_Zdzisław. 1995. Świadomość epistemologiczna językoznawców. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 49: 45-52.
Export: Tagged XML BibTex
S
Wąsik_Zdzisław. 1987. Semiotyczny paradygmat językoznawstwa. Z zagadnień metodologicznego statusu lingwistycznych teorii znaku i znaczenia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 156.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1983. Sygnały zapytania a cechy strukturalne wypowiedzeń pytajnych we współczesnym języku francuskim. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 645/VIII: 77-89.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1982. Semiologia stopni wojskowych. Rozprawy Komisji Językowej XIII: 73-86.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1978. Sygnały zapytania w językach indoeuropejskich. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 31: 30-33.
Export: Tagged XML BibTex
R
Wąsik_Zdzisław. 2011. Roots and varieties of functionalist discourses in the understanding of linguistic functions.” In: Wąsik_Zdzisław (ed.)  Unfolding the Semiotic Web in Urban Discourse. In Scientific Cooperation with Daina Teters. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften ((Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse. Vol. 3), 105–122.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2006. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935).” In: Brown, K.; Jankovsky, K.R. (eds.)  Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2005. Rozumienie sposobów istnienia języka a kryteria podziału pracy lingwistycznej.” In: Balowski, M.; Chlebda, W. (eds.)  Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 657-665.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Referring zones of question words from a contrastive-typological point of view.” In:   A session organized in Brzeg on the occasion of Professor Dr Gerhard Nickel's 70th birthday. A festschrift. Opole: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Angielskiej, 71-80.
Export: Tagged XML BibTex
P
Wąsik_Zdzisław, Post M. (eds.) 2011. Papers and Studies in Axiological Linguistics. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 7. Wrocław: Philological School of Higher Education in Wrocław Publishing. Pp. 223.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Perspektywy badawcze w rozwoju i systemie nauk o języku.” In: Nobis, A.; Ogorzałek, A. (eds.)  Symetrie, systemy, ewolucja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 143-157.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1987. Przyczynek do dyskusji nad koncepcją znaczenia w teorii kultury. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 893/I: 67-86.
Export: Tagged XML BibTex