Export (127) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wąsik_Zdzisław?sort=author  [Clear All Filters]
T
Wąsik_Zdzisław. 2001. The development of general linguistics in the history of the language sciences in Poland. Late 1860s - late 1960s.” In: Koerner, E.F.K.; Szwedek, A. (eds.)  Towards a history of linguistics in Poland. Amsterdam: Benjamins, 3-51.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. The development of general linguistics within the history of the language sciences in Poland. 1860-1960. Historiographia Linguistica 26:1/2: 119-169.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1996. The linguistic sign and its referent: Towards a typology of relationships.” In: Sroka, K. A. (ed.)  Kognitive Aspekte der Sprache. Akten des 30. Linguistischen Kolloquiums, Gdańsk 1995. Tübingen: Max Niemeyer, 287-292.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1995. The consequences of epistemological positions for the foundations of linguistic sign theories.” In: Kardela, H.; Persson, G. (eds.)  New trends in semantics and lexicography. Proceedings of the international conference at Kazimierz. Umeå: Swedish Science Press, 209-217.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1990. The place of semiotics in folklore studies.” In: Plana, Sh. (ed.)  Proceedings of the XXXIII Congress of the Union of Folklorists' Association of Yugoslavia at Prishtina. Prishtiné: PUBLISHER, 15.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1981. Typy strukturalne wypowiedzeń pytajnych w wybranych współczesnych językach indoeuropejskich. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXVIII: 101-116.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1980. Tipet strukturale të interrogativit të gjuhës shqipe krahasuar me gjuhët e tjera (të ballkanit dhe me gjuhët indoevropiane).” In: Aliu, A. (ed.)  Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptarë. Përmbledhje e ligjeratëve dhe e kumtesave të mbajtura në seminarin e vitit 1980. Prishtiné: Universiteti i Kosovës, 241-243.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1979. Typologia strukturalna wypowiedzeń pytajnych. Na materiale wybranych współczesnych języków indoeuropejskich. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 102.
Export: Tagged XML BibTex
U
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 2011. Unfolding the Semiotic Web in Urban Discourse. In Scientific Cooperation with Daina Teters. Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse. Vol. 3. . Frankfurt am Main: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften . Pp. 230.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2011. Urbanity as an interdiscursive competence.” In: Bylok, Felicjan; Cichobłaziński, Leszek (eds.)  People and the Value of an Organization. Częstochowa: Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 42-56.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2011. Urbanität als eine interdiskursive Kompetenz. TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 18: Internet.
URL: http://www.inst.at/trans/18Nr/II-1/wasik18.htm. Section | Sektion: Signs and the City. In honor of Jeff Bernard
Export: Tagged XML BibTex
V
Wąsik_Zdzisław. 1997. Verbal means as signs of human needs.” In: Rauch, I.; Carr, G.F. (eds.)  Semiotics around the world: Synthesis in diversity. Proceedings of the Fifth Congress of the International Association for Semiotic Studies. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 347-350.
Export: Tagged XML BibTex
W
Wąsik_Zdzisław. 2010. W poszukiwaniu semiotycznych uniwersaliów języka naturalnego.” In: Wąsik, Z.; Wach A. (eds.)  Heteronomie glottodydaktyki: Domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM, 23-36.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2008. Wkład Tadeusza Milewskiego do językoznawstwa ogólnego.” In: Leszek Bednarczuk (red.)  Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W stulecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 219-229.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Wielojęzyczność jako zagadnienie lingwistyki. Studia o książce 20: 29-38.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Wielobiegunowość znaku językowego z perspektywy epistemologicznej. Toruński Przegląd Filozoficzny 2: 105-133.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. W sprawie koncepcji antropocentrycznej języka na potrzeby lingwistyki stosowanej. Na marginesie książki Franciszka Gruczy pt. Zagadnienia metalingwistyki. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 905/X: 91-102.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Wąsik_Zdzisław, Wąsik_Elżbieta. 2008. Zagadnienie właściwości lingwistycznych człowieka wobec definicji przedmiotu językoznawstwa na potrzeby glottodydaktyki.” In: Kazimiera Myczko - Barbara Skowronek - Władysław Zabrocki (eds.)  Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 129-143.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2006. Zabrocki, Ludwik (1907-1977).” In: Brown, K.; Jankovsky, K.R. (eds.)  Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2004. Zadania semiotyki w badaniach językoznawczych.” In: Piotr P. Chruszczewski (ed.)  Aspekty współczesnych dyskursów. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej, 391-406.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 1993. Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 122.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1993. Z zagadnień ekologicznej charakterystyki języków mniejszościowych na przykładzie dialektu Arumunów na Bałkanach.” In: Czamańska, I.; Mroziewicz, L.; Pająkowski, W. (eds.)  Narody bałkańskie XVI-XX wieku. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 355-366.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Zu den strukturellen Frageexponenten im Albanischen (vom vergleichenden Standpunkt aus betrachtet). Acta Baltico-Slavica XVII: 307-328.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1982. Zur strukturellen Typologie der Fragen (anhand ausgewählter indoeuropäischer Sprachen der Gegenwart).” In:   Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 462-481.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1981. Z zagadnień klasyfikacji wypowiedzeń pytajnych z punktu widzenia ich wartości komunikatywnej i pragmatycznej. Rozprawy Komisji Językowej XII: 53-71.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1977. Zur konfrontativen Untersuchung der direkten Fragesätze im Polnischen und im Deutschen. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 274/XXIV: 97-113.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1973. Zum grammatischen Minimum in polnischen Lehrbüchern der deutschen Sprache. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 175/XVI: 141-153.
Export: Tagged XML BibTex