Export (46) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wąsik_Elżbieta  [Clear All Filters]
2016
Wąsik_Elżbieta. 2016. Ekologia, ekosystem a ekologiczne widzenie świata Gregory’ego Batesona.” In: Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski (eds.)  Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce. Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 146-166.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2016. Gregory Bateson’s Ecology of Mind and the Understanding of Human Knowledge. Romanian Journal of Communication and Public Relations 18(3): 37-48.
URL: http://journalofcommunication.ro/index.php/journalofcommunication/article/view/214
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2016. Naturalness of changeability and variability in contact situations - properties of languages or linguistic faculties of communicating agents? . Sustainable Multilingualism 8: 122–141.
URL: http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.8.6
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2016. Towards a unified conception of the human self against the background of existential semiotics.” In: Bankov, Kristian (ed.)  Proceedings of the World Congress of the IASS/AIS. 12th WCS Sofia 2014. New Semiotics Between Tradition and Innovation. Sofia: IASS Publications & NBU Publishing House (New Bulgarian University Press), 1-6.
URL: http://www.iass-ais.org/proceedings2014/view_lesson.php?id=113
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2016. The communicational autonomy of the human self in intercorporeal and intertextual relationships from the perspective of semio- or technoethics.” In: Pelkey, Jamin; Walsh Matthews, Stéphanie (eds.)  Semiotics 2015: Virtual Identities. Yearbook of the Semiotic Society of America. Charlottesville, Virginia: Semiotic Society of America. Philosophy Documentation Center, 101–108.
URL: https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase?openform&fp=cpsem&id=cpsem_2015_0081_0088
Export: Tagged XML BibTex
2015
Wąsik_Elżbieta. 2015. Existence modes of the linguistic self in interpersonal and intersubjective linkages.” In: Daubariene, Audra; Martinelli, Dario (eds.)  The Role of the Humanities in Contemporary Society: Semiotics, Culture, Technologies. Kaunas: Kaunas University of Technology, 177–194.
URL: www.ktu.eu
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2015. The polyglot self in the semiotic spheres of language and culture. Sign Systems Studies 43(2/3): 208-226.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2015. Territorial multilingualism or personal polyglotism: Reflecting on the source and location of interlingual contact.” In: Katarzyna Buczek; Chruszczewski, Piotr. P; Knapik, Aleksandra; Mianowski, Jacek  Languages in Contact 2014. Wrocław, Washington, D.C: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. International Communicology Institute in Washington, D.C, 277–293.
Export: Tagged XML BibTex
2014
Wąsik_Elżbieta. 2014. On tolerance as a component of intercultural competence.” In: Zaprucki, Józef (ed.)  Tolerance and Crossculture Communication. Fodor Sommer's Schwenkfelders in Silesia and Pennsylvania. Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, 8–32.
Export: Tagged XML BibTex
2013
Wąsik_Elżbieta. 2013. On linguistic aspects of the self from the perspective of selected scientific hypotheses – A contribution to the proposal of how to explain the emergence of human language. Styles of Communication 5(1): 7-16.
URL: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/communication/article/view/2256
Export: Tagged XML BibTex
2012
Wąsik_Elżbieta, Wąsik_Zdzisław. 2012. On the Idea of ecological grammar in semiotic spheres of human culture.” In: Hess-Lüttich, Ernst W.B. (eds.)  Sign Culture Zeichen Kultur. Würzburg: Königshausen and Neumann, 325–334.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2012. Speech as a semiotic extension of the self.” In: Koszko, Marta; Kowalewska, Kinga; Puppel, Joanna; Wąsikiewicz-Firley, Emila (eds.)  Lingua nervus rerum humanarum: Essays in Honor of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (Seria Językoznawstwo Stosowane 23), 364–367.
Export: Tagged XML BibTex
2011
Wąsik_Elżbieta. 2011. Linguistic functionalism and the principle of abstractive relevance in the metaurbanist discourse on art and architecture.” In: Wąsik, Z.  Unfolding the Semiotic Web in Urban Discourse. In Scientific Cooperation with Daina Teters. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien: PhilologicaWratislaviensia: From Grammar to Discourse, 123-142.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2011. Review of: Willie Burger, Marné Pienaar, reds. Die Tand van die Tyd: Opstelle opgedra aan Jac Conradie Stellenbosch: Sun Press, 2009. Werkwinkel 6(1): 115-120.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2011. Review of: Willie Burger, Marné Pienaar, reds. Die Tand van die Tyd: Opstelle opgedra aan Jac Conradie Stellenbosch: Sun Press,2009, 227 pp. Werkwinkel 6(1): 115-120.
Export: Tagged XML BibTex
2010
Wąsik_Elżbieta. 2010. Coping with an Idea of Ecological Grammar. From Grammar to Discourse. Philologica Wratislaviensia. Vol. 2. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Pp. 176.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2010. Review of: De Vogelaer, Gunther. 2008. De Nederlandse en Friese subjectsmarkeerders: geografie, typologie en diachronie. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 5(1): 119-123.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2010. Język – konkretne narzędzie czy umysłowa sprawność człowieka? Niewspółmierność widzenia świata w rozumieniu funkcji lingwistycznych.” In: Wąsik, Z.; Wach A. (eds.)  Heteronomie glottodydaktyki: Domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM, 37-49.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2010. Między domeną fizyczną a logiczną w homocentrycznym podejściu do pragmatyki językowej.” In: Stanulewicz, D. (ed.)  Lingua Terra Cognita I. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Romanowi Kaliszowi. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 115-129.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2010. The self in transactional communication.” In: Zdzisław, Wąsik (ed.)  Consultant Assembly III: In Search of Innovatory Subjects for Language and Culture Courses. A Book of Papers and Communiqués for Discussion. Wrocław: Philological School of Higher Education Publishing, 139-151.
Export: Tagged XML BibTex
2009
Wąsik_Elżbieta. 2009. Koncepcja trzech światów Karla R. Poppera a sposoby istnienia słowa.” In: Wąsik, Z.; Zaprucki, J. (eds.)  Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Zeszyty Wydziału Humanistycznego III. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, 223-235.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Wąsik_Elżbieta. 2008. On the use and cognitive value of metaphors from a cognitive perspective.” In: Wąsik, Z.; Komendziński, T. (eds.)  Metaphor and Cognition (Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse, vol. 1). Frankfurt am Main: Peter Lang, 75-85.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2008. On aspects of language and man in the history of linguistic ideas.” In:   Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies XV: Human Traits in the Cognized and Fictitious Reality. Humanities and Social Sciences. Volume 383. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 135-144.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2008. On the ecosemiotic existence mode of language inlocal and global context.” In: Eero Tarasti (ed.)  Global Signs. Proceedings from the 2003-2006 Summer Congresses of the International Semiotics Institute. Helsinki: International Semiotics Institute at Imatra, 82-88.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Wąsik_Elżbieta. 2008. Zagadnienie właściwości lingwistycznych człowieka wobec definicji przedmiotu językoznawstwa na potrzeby glottodydaktyki.” In: Kazimiera Myczko - Barbara Skowronek - Władysław Zabrocki (eds.)  Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 129-143.
Export: Tagged XML BibTex
2007
Wąsik_Elżbieta. 2007. Język - narzędzie czy właściwość człowieka. Założenia gramatyki ekologicznej lingwistycznych związków międzyludzkich . Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 280.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Wąsik_Elżbieta, Wąsik_Zdzisław, Kielar M. 2006. Applying Victor H. Yngve's theory of human linguistics to the analysis of interpersonal relationships among communication participants in social reality and literary fiction.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 709-728.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2006. Linguistic Properties of Communicating Individuals in the Construction of Intersubjective World of Meanings.” In: Siek-Piskozub, T.; Lorek-Jezińska, E.; Więckowskal, T. (eds.)  Words in Making: Constructivism and Postmodern Knowledge. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 87-101.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2006. Porozumiewanie się językowe jako gatunkowo-specyficzna właściwość człowieka uwarunkowana rozwojem ekologiczno-społecznym ludzkości. Scripta Neophilologica Posnaniensia 8: 223-234.
Export: Tagged XML BibTex
2005
Wąsik_Elżbieta. 2005. Methodological aspects of minority-language studies.” In: Kürschner, W.; Cäcilia, K. (eds.)  Delingua et litteris in nanorem Casimiri Andreae Sroka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 505-508.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2005. Sociological pragmatics from a hard-science perspective. A side-note to the conception of human linguistics. Scripta Neophilologica Posnaniensia VII: 181-193.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Wąsik_Elżbieta, Wąsik_Zdzisław. 2004. 'Ecological grammar' of communicative linkages: Between bioinvasion and cultural transmission in the globalized world.” In: Duszak, A.; Okulska, U. (eds.)  Speaking from the margin. Frankfurt am Main: Peter Lang, 133-144.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2004. Describing Frisian communities in terms of human linguistics.” In: Yngve, V.H.; Wąsik, Z. (eds.)  Hard-science linguistics. London - New York: Continuum, 214-224.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Wąsik_Elżbieta. 2003. On the idea of an 'ecological grammar' of verbal discourse from a human-centered perspective. Scripta Neophilologica Posnaniensia 5: 253-264.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Wąsik_Elżbieta. 2001. Ethnic identity in a semiotic perspective (on the example of Frisian).” In: Tarasti, E. (ed.)  ISI Congress Papers. Nordic-Baltic Summer Institute for Semiotic and Structural Studies. Part I. June 12 - 21, 2000 in Imatra, Finland. Plenary Lectures and Sections: Signs of Nation and History. Imatra: International Semiotics Institute. Cultural Centre, 267-282.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Wąsik_Elżbieta. 2000. O potrzebie nauczania języka ojczystego w warunkach dyglosji (na przykładzie języka fryzyjskiego). Neofilolog 19: 22-28.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Wąsik_Elżbieta. 1999. Dziedziny użycia języka z perspektywy językoznawstwa zewnętrznego. Rozprawy Komisji Językowej XXV: 49-57.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 1999. Domänen und Aufgaben der externen Sprachbeschreibung. Am Beispiel des Friesischen.” In: Reiter, N. (ed.)  Eurolinguistik ein Schritt in die Zukunft. Berlin: Harrassowitz, 303-316.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 1999. Ekologia języka fryzyjskiego. Z badań nad sytuacją mniejszości etnolingwistycznych w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 136.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 1999. Metafory języka w metodologii badawczej socjolingwistyki.” In: Gajda, S. (ed.)  Dyskurs naukowy - tradycja i zmiana. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Kamieniu Śląskim. Opole: Uniwersytet Opolski, 229-240.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 1999. Przyczynek do modelu opisu ekologicznego języków mniejszościowych w Europie (na przykładzie języka fryzyjskiego). Kwartalnik Neofilologiczny 41(1-2): 57-64.
Export: Tagged XML BibTex
1998
Wąsik_Elżbieta. 1998. O metaforze {dachu} w kontekście klasyfikacji języków germańskich. Rozprawy Komisji Językowej XXIV: 31-39.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 1998. O pojęciu eurolingwistyki. Na marginesie książki Norberta Reitera {Grundzüge der Balkanologie} (Berlin 1994).” In: Furdal, A. (ed.)  Studia nad językami i kulturami europejskimi. Prace Komisji Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 85-94.
Export: Tagged XML BibTex
1996
Wąsik_Elżbieta. 1996. Badania nad zewnętrznym opisem języka.” In: Wąsik, Z. (ed.)  Heteronomie języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 27-44.
Export: Tagged XML BibTex
1991
Wąsik_Elżbieta. 1991. Z badań konfrontatywnych nad przysłowiami pochodzenia łacińskiego w języku niderlandzkim i polskim. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 1200/XIV: 87-100.
Export: Tagged XML BibTex
1990
Wąsik_Elżbieta. 1990. Sytuacja języka fryzyjskiego w Holandii i RFN. Komunikat. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 43: 38-41.
Export: Tagged XML BibTex