Export (26) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Pisarska?sort=author  [Clear All Filters]
2010
Pisarska A. 2010. Interpretacja pojęcia „kreatywność” w nieliterackich badaniach przekładowych.” In: Stanulewicz, D. (ed.)  Lingua Terra Cognita. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 315-320.
Export: Tagged XML BibTex
2009
Pisarska A. 2009. Community Interpreters' Intelligence.” In: Wysocka, M. (ed.)  On Language Structure, Acquisition and Teaching. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 177-182.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A. 2009. O definiowalności przekładu w kontekście „Wstępu do Teorii Tłumaczenia” Olgierda Wojtasiewicza.” In: Hejwowski, K.; Topczewska, U. (eds.)  50 Lat Polskiej Translatoryki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UW, 31-37.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Pisarska A, Chun D. 2008. Towards tailor-made liaison and Community Interpreter training courses in non-immigrant countries: Chinese and Polish fieldwork.” In:   Proceedings of XVIII FIT World Congress. Shanghai, China: Foreign Language Press, CD version.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Pisarska A. 2004. Metaphor and other tropes as translation problems: A linguistic perspective.” In: Frank, A.P.; Hermans, T.; Koller, W. et al. (eds.)  International encyclopedia of translation studies. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 520-527.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Pisarska A. 2003. Behind opening doors... Problems with translation awareness in a linguistically and culturally homogenious society. Scripta Neophilologica Posnaniensia 5: 145-152.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Pisarska A. 2002. O przekładzie i nauczaniu języka - raz jeszcze.” In: Siek-Piskozub, T. (ed.)  European year of languages 2001. Poznań: Motivex, 269-274.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A. 2002. Solo czy w duecie: Zasadność pracy w parach w eskperymentalnych badaniach nad procesem przekładu. Scripta Neophilologica Posnaniensia 4: 121-128.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A. 2002. The notion of error in translation.” In: Oleksy, W. (ed.)  Language function, structure and change. Essays in Linguistics in Honor of Tomas P. Krzeszowski. Frankfurt am Main: Peter Lang, 145-151.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Pisarska A. 2001. Sztuka transformacji: o alchemii i przekładzie. Scripta Neophilologica Posnaniensia 3: 101-107.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Pisarska A. 2000. Przekład i ideologia.” In: Grabarczyk, Z. (ed.)  A miscellany of papers in English philology. Rozprawy różne z filologii angielskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 61-70.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A. 2000. Some myths in contemporary translation studies.” In: Puppel, S.; Dziubalska-Kołaczyk, K. (eds.)  Multis vocibus de lingua. Poznań: Motivex, 121-128.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Pisarska A. 1999. Translation as a transmitter of ideologies.” In:   AIMAV/UNESCO Conference proceedings. Paris: Didier, 41-46.
Export: Tagged XML BibTex
1998
Pisarska A, Tomaszkiewicz T. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze. (wyd. 2 poprawione i rozszerzone) Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 258.
Export: Tagged XML BibTex
1997
Pisarska A. 1997. Gender and translation: Obstacles to the successful transfer of socio-political and cultural phenomena.” In: Hickey, R.; Puppel, S. (eds.)  Language history and linguistic modelling: A festschrift for Jacek Fisiak on his 60th birthday. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 2025-2034.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A. 1997. Kształcenie tłumaczy słowa mówionego w warunkach neofilologii. Neofilolog 14: 6-9.
Export: Tagged XML BibTex
1996
Pisarska A. 1996. Czy przekład feministyczny przyjmie się w Polsce.” In: Fast, P. (ed.)  Przekład artystyczny: Obyczajowość. Katowice: Śląsk, 53-62.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A, Tomaszkiewicz T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 230.
Export: Tagged XML BibTex
1989
Pisarska A. 1989. Creativity of translators. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 139.
Export: Tagged XML BibTex
1988
Pisarska A. 1988. Review of: Bassnett-McGuire, S. 1980. {Translation studies}. Glottodidactica 19: 177-180.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A. 1988. Translation didactics and foreign language teaching. Glottodidactica 19: 95-106.
Export: Tagged XML BibTex
1986
Pisarska A. 1986. On different types of translation.” In: Kastovsky, D.; Szwedek, A. (eds.)  Linguistics across historical and geographical boundaries. In honour of Jacek Fisiak on the occasion of his 50th birthday. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 1421-1426.
Export: Tagged XML BibTex
1985
Pisarska A. (ed.) 1985. Readings in translation studies. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 132.
Export: Tagged XML BibTex
1984
Pisarska A. 1984. Review of: Lebiedziński, H. 1981. {Elementy przekładoznawstwa ogólnego}. Język Polski 64/3: 228-230.
Export: Tagged XML BibTex
1977
Pisarska A. 1977. The element of negation in English and Polish comparative constructions. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 6: 91-98.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/6/8-Pisarska.pdf
Export: Tagged XML BibTex
1976
Wołoszyk-Pisarska A. 1976. Basic characteristics of comparative constructions in English and Polish. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 4: 153-165.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/4/14_Wlodarczyk-Pisarska.pdf
Export: Tagged XML BibTex