Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Pawlikowski  [Clear All Filters]
2002
Droździał-Szelest K, Pawlikowski J, Witkowski M. 2002. Wyższe szkolnictwo niepaństwowe w polskim systemie akredytacji.” In: Szabłowski, J. (ed.)  Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 73-83.
Export: Tagged XML BibTex